Download  Print this page

Abi Häirete Korral - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Fliisist filtrikoti/jäätmekoti
vahetamine
Imiliitmiku sulgemine
Joonis
 Imiliitmiku sulgemine, vt märgimu.
Fliisist filtrikoti vahetamine
Joonis
 Avage imemispea lukk ja eemaldage
see.
 Tõmmake fliisist filtrikott suunaga taha
välja.
 Klappige lukustuslapats kokku ja sulge-
ge fliisist filtrikott tihedalt.
 Utiliseerige kasutatud fliisist filtrikott tol-
mukindlalt suletud kotis vastavalt kehti-
vatele seadusesätetele.
 Pange uus fliisist filtrikott peale.
 Paigaldage imemispea ja lukustage
see.
Jäätmekoti vahetamine
Joonis
 Avage imemispea lukk ja eemaldage
see.
 Tõmmake tolmu kõrvaldamiskott üles.
 Tõmmake tolmu kõrvaldamiskoti ava
üle imiotsaku suunaga taha välja.
 Sulgege tolmu kõrvaldamiskott avau-
sest allpool tihedalt sulgemisribaga.
 Võtke jäätmekott välja.
 Kõrvaldage kott vastavalt seadusesäte-
tele.
 Pange uus jäätmekott kohale.
 Tõmmake jäätmekott mahutile.
 Paigaldage imemispea ja lukustage
see.
Membraanfiltri vahetamine
Joonis
 Avage imemispea lukk ja eemaldage
see.
 Eemaldage membraanfilter.
 Tõmmake uus membraanfilter üle ma-
huti serva.
 Paigaldage imemispea ja lukustage
see.
250
Elektroodide puhastamine
 Avage imemispea lukk ja eemaldage
see.
 Puhastage elektroode harjaga.
 Paigaldage imemispea ja lukustage
see.
Abi häirete korral
OHT
Enne kõiki töid seadme juures tuleb seade
välja lülitada ja pistik seinakontaktist välja
tõmmata.
Märkus: Rikke (nt filtri purunemine) ilmne-
misel tuleb seade kohe välja lülitada. Rike
tuleb enne seadme uuesti kasutusele võt-
mist kõrvaldada.
Imiturbiin ei tööta
 Kontrollige vooluvarustuse pistikupesa
ja kaitset.
 Kontrollige seadme toitekaablit, toite-
pistikut, elektroode ja pistikupesa.
 Lülitage seade sisse.
Imiturbiin lülitub välja
 Tühjendage paak.
Imiturbiin ei hakka mahuti
tühjendamise järel uuesti tööle
 Lülitage seade välja ja oodake 5 sekun-
dit, lülitage seade 5 sekundi järel uuesti
sisse.
 Puhastage elektroode ja elektroodide
vahesid harjaga.
Imemisjõud väheneb
 Eemaldage imidüüsi, imitoru, imivooliku
või madalvoltfiltri ummistused.
 Vahetage välja täis fliisist filtrikott.
 Vahtetage täis jäätmekott välja.
 Kinnitage filtri kate korralikult.
 Puhastage või vahetage membraanfilt-
rit (lisavarustus) voolava vee all.
 Vahetage madalvoltfilter.
 Kontrollige väljalaskevooliku tihedust.
– 7
ET

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: