Download  Print this page

Pomoc Pri Poruchách; Likvidácia - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Pomoc pri poruchách
NEBEZPEČENSTVO
Pred všetkými prácami prístroj vypnite a vy-
tiahnite sieťovú zástrčku.
Upozornenie: Pokial´sa vyskytne porucha
(napr. trhlina na filtre), musí sa prístroj
okamžite vypnúť. Porucha sa musí odstrá-
niť skôr, než bude prístroj opät´uvedený do
prevádzky.
Vysávacia turbína nebeží
 Skontrolujte zásuvku a poistku napája-
nia elektrickým prúdom.
 Skontrolujte sieťovú šnúru, sieťovú zá-
strčku, elektródy a zásuvku prístroja.
 Zapnite spotrebič.
Sacia turbína sa vypína
 Vyprázdnite nádrž.
Sacia turbína sa nerozbehne ani po
vyprázdnení nádrže
 Spotrebič vypnite a počkajte 5 sekúnd.
Po 5 sekundách ho znova zapnite.
 Vyčistite elektródy aj priestor medzi
elektródami pomocou kefky.
Sila vysávania klesá
 Odstráňte veci, ktoré upchávajú vysá-
vaciu trysku, vysávaciu rúrku, vysáva-
ciu hadicu alebo plochý skladaný filter.
 Vymeňte plné vecko s látkovým filtrom.
 Vymeňte plné vrecko na odstránenie
prachu.
 Kryt správne zaistite.
 Membránový filter (špeciálne príslušen-
stvo) vyčistite pod tečúcou vodou alebo
vymeňte.
 Vymeňte plochý skladaný filter.
 Skontrolovať tesnosť vypúšťacej hadi-
ce.
Pri vysávaní vychádza von prach
Obrázok
 Skontrolujte/upravte správnu montážnu
polohu plochého filtra.
 Vymeňte plochý skladaný filter.
210
Neaktivuje sa automatické
vypínanie (vlhké vysávanie)
 Vyčistite elektródy aj priestor medzi
elektródami pomocou kefky.
 Neustále kontrolujte výšku náplne, ak je
kvapalina nevodivá.
Rozoznie sa siréna
 Otočný prepínač nastavte na správny
prierez vysávacej hadice.
 Ak je vrecko s látkovým filtrom naplne-
né a ak objemový prietok klesne pod
minimálnu hodnotu, musí sa vrecko vy-
meniť.
 Po naplnení vrecka na odstránenie pra-
chu a v prípade nedosiahnutia minimál-
neho objemového prúdu je nutné ho vy-
meniť.
 Vymeňte plochý skladaný filter.
Automatické čistenie filtra
 Vysávacia hadica nie je pripojená.
Automatické čistenie filtra sa nedá
 Informujte zákaznícky servis.
Automatické čistenie filtra sa nedá
 Informujte zákaznícky servis.
Servisná služba
V prípade, že sa porucha nedá odstrá-
niť, musí prístroj preskúšať pracovník
zákazníckeho servisu.
Zariadenie sa po skončení svojej životnosti
musí odovzdať na likvidáciu v súlade so zá-
konnými požiadavkami.
– 8
SK
nefunguje
vypnúť
zapnúť
Likvidácia

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: