Download  Print this page

Prohlášení O Shodě Pro Es - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Prohlášení o shodě pro ES
Tímto prohlašujeme, že níže označené
stroje odpovídají jejich základní koncepcí a
konstrukčním provedením, stejně jako
námi do provozu uvedenými konkrétními
provedeními, příslušným zásadním poža-
davkům o bezpečnosti a ochraně zdraví
směrnic ES. Při jakýchkoli na stroji prove-
dených změnách, které nebyly námi od-
souhlaseny, pozbývá toto prohlášení svou
platnost.
Výrobek:
Vysavač za mokra a vysavač
za sucha
Typ:
1.146-xxx
Příslušné směrnice ES:
2006/42/ES (+2009/127/ES)
2004/108/ES
2011/65/EU
Použité harmonizační normy
EN 55014–1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014–2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 60335–1
EN 60335–2–69
EN 61000–3–2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000–3–3: 2013
EN 62233: 2008
EN 50581
Použité národní normy
-
5.957-652
Podepsaní jednají v pověření a s plnou
mocí jednatelství
Head of Approbation
CEO
Osoba zplnomocněná sestavením doku-
mentace:
S. Reiser
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2014/12/01
– 9
CS
171

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: