Download  Print this page

Tранспoрт - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Указание: Консумираната мощност на
електрическите инструменти вижте в
Технически данни.
Фигура
 Адаптирайте адаптера за инструмен-
ти към извода на електрическия ин-
струмент.
Фигура
 Да се отстрани извитата част на сму-
кателния маркуч.
 Монтирайте адаптера за инструмен-
ти към всмукателния маркуч.
Фигура
 Свържете адаптера за инструменти
към електрическия инструмент.
Указание: Различните напречни сече-
ния на всмукателния маркуч са необхо-
дими, за да се осъществи адаптация на
присъединителните сечения на обра-
ботващите уреди.
 Настройте минималния обемен по-
ток от въртящия прекъсвач за на-
пречно сечение на всмукателния
маркуч.
Скалата показва напречното сечение на
всмукателния маркуч.
Указание: За работа като обезпрашител
в сменящ мястото си режим (уред за об-
работка поставен на изсмуквателя) мон-
тираният контрол трябва да се съгласу-
ва с подвързания уред за обработка
(създаващ праха). Това означава, че при
надвишаване на необходимия за из-
смукване минимален обемен поток от
20 м/сек потребителят трябва да бъде
предупреден.
Автоматично почистване на
Уредът разполага с почистване на фил-
търа от нов вид, особено ефикасно при
фин прах. При това плоския филтър се
почиства автоматично на всеки 15 се-
кунди от въздушен поток (пулсиращ
шум).
Указание: Автоматичното почистване
на филтъра е включено фабрично.
Указание: Изключването/включването
на автоматичното почистване на филтъ-
ра е възможно само при включен уред.
238
филтъра
– Изключване на автоматичното по-
чистване на филтъра:
 Задействайте шалтера. Контролната
лампа в шалтера изгасва.
– Включване на автоматичното по-
чистване на филтъра:
 Отново задействайте шалтера. Кон-
тролната лампа в шалтера свети зе-
лено.
Изключете уреда
 Изключете уреда от главния прекъс-
вач.
 Издърпайте щепсела.
След всяка употреба
 Изпразнете резервоара.
 Почиствайте уреда отвътре и отвън
посредством изсмукване и изтриване
с влажна кърпа.
Съхранение на уреда
Фигура
 Всмукателния маркуч и мрежовия ка-
бел се съхраняват в съответствие с
фигурата.
 Уредът да се съхранява в сухо поме-
щение и да се осигури против неком-
петентна употреба.
ПРЕДПАЗЛИВОСТ
Опасност от нараняване и повреда!
При транспорт имайте пред вид те-
глото на уреда.
 Затворете извода за всмукване, ви-
жте Мокро изсмукване.
 Свалете всмукателната тръба с по-
довата дюза от държача. За носене
хванете уреда за дръжката за носене
и за всмукателната тръба, не за
плъзгащата скоба.
 При транспорт в автомобили осигу-
рявайте уреда съгласно валидните
директиви против плъзгане и прео-
бръщане.
– 6
BG
Tранспoрт

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: