Download  Print this page

Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual Page 187

Hide thumbs

Advertisement

Ogólne
– Podczas zasysania mokrych zanie-
czyszczeń dyszą do tapicerki lub do
szczelin, ewentualnie gdy do zbiornika
zasysana jest przede wszystkim woda,
zalecane jest wyłączenie funkcji "Auto-
matyczne oczyszczanie filtra".
– Po osiągnięciu maksymalnego pozio-
mu cieczy urządzenie wyłącza się sa-
moczynnie.
– W przypadku cieczy nieprzewodzą-
cych (np. emulsji wiertniczej, olejów
i smarów) po napełnieniu zbiornika
urządzenie nie wyłącza się. Należy
stale sprawdzać poziom napełnienia
i opróżniać zbiornik w odpowiednim
czasie.
– Po zakończeniu odkurzania na mokro:
Oczyścić płaski filtr falisty przy użyciu
systemu oczyszczania filtra. Elektrody
wyczyścić szczotką. Zbiornik oczyścić
mokrą szmatką i osuszyć.
Złącze klipów
Rysunek
Wąż ssący zaopatrzony jest w system za-
trzaskowy. Podłączyć można wszystkie
elementy wyposażenia C-35/C-DN-35.
Obsługa
Włączenie urządzenia
 Podłączyć urządzenie do zasilania.
 Włączyć urządzenie za pomocą wy-
łącznika głównego.
Ustawianie wydajności ssania
 Wydajność ssania (min-max) ustawić
przy użyciu pokrętła.
Praca przy użyciu elektronarzędzi
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Niebezpieczeństwo zranienia i uszkodze-
nia! Gniazdko przeznaczone jest jedynie
do bezpośredniego podłączenia narzędzi
elektrycznych do odkurzacza. Każde inne
zastosowanie gniazdka jest niedozwolone.
 Podłączyć wtyczkę elektronarzędzia do
odkurzacza.
 Włączyć urządzenie za pomocą wy-
łącznika głównego.
Święci się kontrolka, odkurzacz znajduje
się w trybie oczekiwania.
Wskazówka: Odkurzacz jest automatycz-
nie włączany i wyłączany wraz z narzę-
dziem elektrycznym.
Wskazówka: Opóźnienie rozruchu odku-
rzacza wynosi maks. 0,5 sekundy, a opóź-
nienie wyłączenia maks. 15 sekund.
Wskazówka: Dane przyłączeniowe mocy
narzędzi elektrycznych, patrz Dane tech-
niczne.
Rysunek
 Dopasować adapter narzędziowy do
przyłącza elektronarzędzia.
Rysunek
 Zdjąć kolanko węża ssącego.
 Zamontować adapter narzędziowy przy
wężyku do zasysania.
Rysunek
 Podłączyć adapter narzędziowy do
elektronarzędzia.
Wskazówka: Różne średnice węży ssą-
cych są konieczne, aby umożliwić dopaso-
wanie złącza do urządzeń obróbkowych.
 Ustawić minimalny strumień objętości
na pokrętle do regulacji średnicy węży-
ka do zasysania.
Podziałka wskazuje średnicę wężyka do
zasysania.
Wskazówka: Gdy odkurzacz jest wykorzy-
stywany jako przenośne urządzenie do
usuwania pyłu, (urządzenie obróbkowe
podłączone do odkurzacza), wbudowany
układ kontrolny powinien być dostosowany
do podłączonego urządzenia obróbkowego
(urządzenia wytwarzającego pył). Oznacza
to, że w przypadku gdy minimalny strumień
objętości potrzebny do odkurzania spadnie
poniżej 20 m/s, użytkownik musi zostać
ostrzeżony.
– 5
PL
187

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: