Download  Print this page

Usuwanie Usterek - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Wymiana filtra membranowego
Rysunek
 Odblokować i zdjąć głowicę ssącą.
 Usunąć filtr membranowy.
 Pociągnąć nowy filtr membranowy po-
przez krawędź zbiornika.
 Nałożyć i zablokować głowicę ssącą.
Czyszczenie elektrod
 Odblokować i zdjąć głowicę ssącą.
 Elektrody wyczyścić szczotką.
 Nałożyć i zablokować głowicę ssącą.

Usuwanie usterek

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Przed przystąpieniem do wszelkich prac w
obrębie urządzenia należy wyłączyć urzą-
dzenie i odłączyć przewód sieciowy od za-
silania.
Wskazówka: W przypadku wystąpienia
usterki (np. pęknięcia filtra) należy natych-
miast wyłączyć urządzenie. Przed ponow-
nym uruchomieniem należy usunąć uster-
kę.
Turbina ssąca nie pracuje
 Sprawdzić gniazdko i bezpiecznik zasi-
lania.
 Sprawdzić kabel sieciowy, wtyczkę sie-
ciową, elektrody i gniazdko urządzenia.
 Włączyć urządzenie.
Turbina ssąca wyłącza się
 Opróżnić zbiornik.
Po opróżnieniu zbiornika turbina
ssąca nie włącza się ponownie
 Wyłączyć urządzenie i włączyć ponow-
nie po upływie 5 sekund.
 Oczyścić szczotką elektrody oraz prze-
strzeń między nimi.
Moc ssania słabnie
 Usunąć zatory z dyszy ssącej, rury ssą-
cej, węża ssącego albo filtra wkładko-
wego.
 Wymienić napełniony worek włóknino-
wy.
190
 Wymienić napełniony worek na odpady.
 Dobrze zatrzasnąć pokrywę filtra.
 Wyczyścić wzgl. wymienić filtr membra-
nowy (wyposażenie dodatkowe) pod
wodą bieżącą.
 Wymienić płaski filtr falisty.
 Sprawdzić szczelność węża spustowego.
Podczas odsysania wydostaje się
Rysunek
 Sprawdzić/przywrócić poprawną pozy-
cję montażową płaskiego filtra falistego.
 Wymienić płaski filtr falisty.
Nie działa automatyczne wyłączanie
(odkurzanie na mokro)
 Oczyścić szczotką elektrody oraz prze-
strzeń między nimi.
 W przypadku cieczy nieprzewodzących
nieustannie kontrolować poziom napeł-
nienia.
Odzywa się klakson
 Ustawić pokrętło na właściwą średnicę
węża ssącego.
 Gdy worek włókninowy jest zapełniony i
strumień objętości spada poniżej warto-
ści minimalnej, należy wymienić worek.
 Gdy worek na odpady jest zapełniony
wzgl. gdy strumień objętości spada po-
niżej wartości minimalnej, należy wy-
mienić worek.
 Wymienić płaski filtr falisty.
Automatyczne oczyszczanie filtra
 Wąż ssący nie jest podłączony.
Nie można wyłączyć
automatycznego czyszczenia filtra
 Zawiadomić serwis.
Nie można włączyć automatycznego
czyszczenia filtra
 Zawiadomić serwis.
– 8
PL
pył
nie działa

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: