Download  Print this page

Пускане в експлоатация - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

– Използване на уреда и на субстан-
циите, за които трябва да се из-
ползва, включително по сигурния
метод на отстраняване на поетия
материал само от обучен персонал.
– Този уред съдържа опасен здравето
прах. Процесите на изпразване и
поддръжка, включително отстра-
няването на резервоара за събира-
не на прах могат да бъдат извърш-
вани само от специалисти, носещи
съответно защитно оборудване.
– Уреда да не се експлоатира без пъл-
ната филтрационна система.
– Приложените разпоредби за безо-
пасност, които се отнасят към
третираните материали, трябва
да се спазват.
Пускане в експлоатация
Уредът позволява 2 вида режим:
1 Режим изсмукване на индустриален
прах (контактът не е зает)
2 Режим обезпрашаване (контактът е
зает)
 Да се подвърже маркуча за всмуква-
не и според вида на режима да се
снабди с дюза за изсмукване или да
се подвърже към образуващия прах
уред.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При изсмукване никога да не се от-
странява плоския филтър.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не изсмуквайте без филтърен еле-
мент, тъй като в противен случай
всмукателният мотор ще се повреди и
ще настъпи опасност за здравето по-
ради повишение на разпространение-
то на фин прах!
Клаксон
Клаксонът се включва, когато скоростта
на въздуха спадне под 20 m/s.
Указание: Клаксонът реагира на вакуум.
 Прекъсвача с въртящо задвижване
да се настрои на правилното сечение
на всмукателния маркуч.
Антистатична система
През заземения присъединителен щу-
цер се отвеждат статичните заряди. По
този начин се предотвравят образуване-
то на искри и токови удари с електриче-
ски проводими принадлежности (опция).
Сухо изсмукване
– Уредът е оборудван с филтърната
торбичка от кече със затварящ ши-
бър, № за поръчка 6.907-480.0
(5 броя).
– Уредът е оборудван с торбичка за
събиране с лента за затваряне, № за
поръчки 6.596-886.0 (10 броя).
Указание: С този уред могат да се
всмукват всички видове прах до клас на
запрашеност М. Използването на тор-
бичка за събиране на праха (№ за по
ръчка виж „Филтърни системи") се пре-
поръчва съгласно закона.
Указание: Уредът е подходящ за индус-
триална прахосмукачка за всмукване
или за обезпрашител в сменящ мястото
си режим за всмукване на сух, не въз-
пламеним прах със AGW стойности по-
големи или равни на 0,1 мг/м
– При изсмукване на фин прах трябва
допълнително да се използва фил-
търна торбичка от кече, торбичка за
събиране или мембранен филтър
(специална принадлежност).
Монтаж на филтърната торбичка от
кече
Фигура
 Всмукателната глава да се освободи
и да се свали.
 Поставете филтърната торбичка от
кече.
 Всмукателната глава да се постави и
да се блокира.
– 3
BG
.
3
235

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: