Download  Print this page

Avfallshåndtering; Garanti; Tilbehør Og Reservedeler; Eu-samsvarserklæring - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Automatisk filterrengjøring lar seg
ikke slå på
 Kontakt kundetjenesten.
Kundetjeneste
Dersom feilen ikke kan rettes opp, må
apparatet kontrolleres av kundeservice.
Avfallshåndtering
Etter endt levetid må maskinen kastes i
samsvar med gjeldende lovbestemmelser.

Garanti

Vår ansvarlige salgsorganisasjon for det
enkelte land har utgitt garantibetingelsene
som gjelder i det aktuelle landet. Eventuelle
feil på maskinen blir reparert gratis i ga-
rantitiden dersom disse kan føres tilbake til
material- eller produksjonsfeil. Ved behov
for garantireparasjoner, vennligst henvend
deg med kjøpskvitteringen til din forhandler
eller nærmeste autoriserte kundeservice.
Tilbehør og reservedeler
– Det er kun tillatt å anvende tilbehør og
reservedeler som er godkjent av produ-
senten. Originalt tilbehør og originale
reservedeler garanterer for sikker og
problemfri drift av apparatet.
– Et utvalg av de vanligste reservedelene
finner du bak i denne bruksanvisningen.
– Mer informasjon om reservedeler finner
du under www.kaercher.com i området
Service.
EU-samsvarserklæring
Vi erklærer hermed at maskinen angitt ned-
enfor oppfyller de grunnleggende sikker-
hets- og helsekravene i de relevante EF-di-
rektivene, med hensyn til både design, kon-
struksjon og type markedsført av oss. Ved
endringer på maskinen som er utført uten
vårt samtykke, mister denne erklæringen
sin gyldighet.
Produkt:
Type:
Relevante EU-direktiver
2006/42/EF (+2009/127/EF)
2004/108/EF
2011/65/EU
Anvendte overensstemmende normer
EN 55014–1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014–2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 60335–1
EN 60335–2–69
EN 61000–3–2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000–3–3: 2013
EN 62233: 2008
EN 50581
Anvendte nasjonale normer
-
5.957-652
De undertegnede handler på oppdrag fra,
og med fullmakt fra selskapsledelsen.
CEO
Dokumentasjonsansvarlig:
S. Reiser
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tlf:
+49 7195 14-0
Faks: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2014/12/01
– 8
NO
Våt- og tørrsuger
1.146-xxx
Head of Approbation
97

Advertisement

Table of Contents

   Related Content for Kärcher NT 55/1 Tact Te M

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: