Download  Print this page

Vervoer; Opslag; Onderhoud - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

 schakelaar bedienen. Controlelampje
in de schakelaar gaat uit.
– Automatische filterreiniging inschakelen:
 schakelaar opnieuw bedienen. Contro-
lelampje in de schakelaar brandt groen.
Apparaat uitschakelen
 Schakel het apparaat aan de hoofd-
schakelaar uit.
 Netstekker uittrekken.
Na elk bedrijf
 Reservoir leegmaken.
 Apparaat aan de binnen- en buitenkant
reinigen door afzuigen en afvegen met
een vochtige doek.
Apparaat opslaan
Afbeelding
 Zuigslang en stroomkabel bewaren in
overeenstemming met de afbeelding.
 Apparaat in een droge ruimte plaatsen
en beveiligen tegen onbevoegd ge-
bruik.

Vervoer

VOORZICHTIG
Gevaar voor letsels en beschadigingen!
Houd bij het transport rekening met het ge-
wicht van het apparaat.
 Zuigaansluiting sluiten, zie natzuigen.
 Zuigbuis met vloerspuitkop uit de hou-
der nemen. Apparaat vasthouden aan
de draaggreep en de zuigbuis, niet aan
de duwbeugel.
 Bij het transport in voertuigen moet het
apparaat conform de geldige richtlijnen
beveiligd worden tegen verschuiven en
kantelen.
VOORZICHTIG
Gevaar voor letsel en beschadiging! Het
gewicht van het apparaat bij opbergen in
acht nemen.
Het apparaat mag alleen binnen worden
opgeborgen.
54

Opslag

GEVAAR
Bij alle werkzaamheden aan het apparaat,
het apparaat uitschakelen en de netstekker
uittrekken.
Stofverwijderende machines zijn veilig-
heidsinrichtingen voor het voorkomen of
elimineren van gevaren in de zin van
BGV A1.
– Voor het onderhoud door de gebruiker
moet het apparaat uit elkaar genomen,
gereinigd en onderhouden worden,
voor zover dat uitgevoerd kan worden
zonder dat daarbij gevaren ontstaan
voor het onderhoudspersoneel en an-
dere personen. Geschikte voorzorgs-
maatregelen bevatten het ontgiften
vóór de demontage. Voorzorgen ne-
men voor lokaal gefilterde kunstmatige
verluchting op de plaats waar het appa-
raat uit elkaar genomen wordt, reiniging
van het onderhoudsoppervlak en ge-
schikte bescherming van het personeel.
– De buitenkant van het apparaat moet
ontgift en schoongeveegd worden of
behandeld worden met afdichtingmate-
riaal vooraleer het uit het gevaarlijke
gebied gehaald wordt. Alle onderdelen
van het apparaat moeten beschouwd
worden als verontreinigd indien ze uit
het gevaarlijke gebied gehaald worden.
Passende maatregelen moeten geno-
men worden, om verspreiding van stof
te vermijden.
– Bij de uitvoering van onderhouds- en
herstellingswerkzaamheden moeten
alle verontreinigde voorwerpen die niet
voldoende gereinigd kunnen worden,
weggegooid worden. Zulke voorwerpen
moeten in ondoorlaatbare zakken en
overeenkomstig de geldende bepalin-
gen betreffende de verwijdering van dat
soort afval verwijderd worden.
– Bij transport en onderhoud van het ap-
paraat moet de zuigopening met de
aansluitmof afgesloten worden.
– 6
NL

Onderhoud

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: