Download  Print this page

Betjening - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Merk: Ved permanent våtsuging anbefales
det å bruke et PES-foldefilter (se filtersyste-
mer).
Våtsuging
FARE
Ved våtsuging må det ikke suges opp hel-
seskadelig støv.
Montering av gummiliepper
Figur
 Demontere børstestriper.
 Monter gummilepper.
Merk: Den strukturert siden av gummilep-
pene skal peke utover.
Lukke sugetilkobling
Figur
 Sett inn koblingsmuffen nøyaktig i su-
getilkoblingen.
 Skyv inn tilkoblingsmuffen til anslag.
Ta av fleece-filterpose.
Figur
 Avlås og ta av sugehodet.
 Trekk ut fleece-filterposen bakover.
 Fold inn lukkeklaffen og lukk papirfilter-
posen tett.
 Kast den brukte fleecefilterposen i en
lukket støvtett pose, i samsvar med
gjeldende bestemmelser.
 Sett på sugehodet og lås det.
– Ved suging av våt smuss må fleece-fil-
terposen alltid tas av.
Fjerne avfallspose
Figur
 Avlås og ta av sugehodet.
 Folde opp avfallspose
 Trekk åpningen på avfallsposen bak-
over over sugestussen.
 Lukk avfallsposen tett vved hjelp av lå-
sestripene under åpningen.
 Ta ut avfallsposen.
 Kast avfallsposen i henhold til gjelden-
de regler.
 Sett på sugehodet og lås det.
– Ved suging av våt smuss må avfallspo-
sen alltid tas av.
Ta av membranfilter
Figur
 Avlås og ta av sugehodet.
 Ta av membranfilter.
 Sett på sugehodet og lås det.
– Ved suging av våt smuss må membran-
filteret (ekstrautstyr) alltid tas av.
Tapping av brukt vann
Figur
 Tapp ut spillvannet via tappeslangen.
Generelt
– Ved oppsuging av våt smuss med mø-
bel- eller fugemunnstykket, eller hvis
det overveiende suges opp vann fra en
beholder, anbefales det at funksjonen
"automatisk filterrengjøring" slås av av.
– Ved oppnådd maks. væskenivå slår ap-
paratet seg automatisk av.
– Ved ikke ledende væsker (for eksem-
pel bore-emulsjoner, olje eller fett)
vil apparatet ikke slå seg av ved full
beholder. Fyllingsgraden må stadig
kontrolleres og beholderen må tøm-
mes i rett tid.
– Etter avsluttet våtsuging: Rengjør folde-
filteret med filterrensingen. Rengjør
elektrodene med en børste. Rengjør
beholderen med en fuktig klut og tørk
den.
Clipforbindelse
Figur
Sugeslangen er utstyrt med et clip-system.
Alle C-35/C-DN-35-tilbehørsdeler kan tilko-
bles.
Slå apparatet på
 Sett i støpselet.
 Slå på apparatet ved hjelp av hovedbry-
ter.
Stille inn sugeytelse
 Stille inn sugeeffekten (min-maks) på
dreiebryteren.
– 4
NO

Betjening

93

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: