Download  Print this page

Naudojimo Pradžia - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

– Šiame prietaise yra sveikatai pavojingų
dulkių. Ištuštinti prietaisą, jį remontuoti,
taip pat šalinti dulkių kamerą gali tik rei-
kiamas saugos priemones naudojantys
specialistai.
– Nenaudokite filtro, jei nesumontuota
visa filtravimo sistema.
– Laikykitės saugos reikalavimų, taikomų
medžiagoms, su kuriomis dirbate.
Naudojimo pradžia
Prietaisą galima naudoti 2 režimais:
1 pramoninio dulkių siurblio režimu (ne-
naudojamas kištukinis lizdas)
2 dulkių šalinimo režimu (naudojamas
kištukinis lizdas)
 Priklausomai nuo pasirinkto režimo, si-
urblio žarną prijunkite prie siurbimo ant-
galio arba prie dulkes skleidžiančio
prietaiso.
ĮSPĖJIMAS
Siurbimo metu niekada negalima pašalinti
plokščiojo klostuoto filtro.
ĮSPĖJIMAS
Nesiurbkite be filtro, nes taip galite pažeisti
siurblio variklį ir sukelti pavojų sveikatai dėl
padidėjusio smulkių dulkių išmetimo.
Garsinis signalas
Garsinis signalas įsijungia, kai oro greitis
yra mažesnis nei 20 m/s.
Pastaba: garsinis signalas reaguoja į su-
batmosferinį slėgį.
 Sukamąjį jungiklį nustatykite pagal siur-
bimo žarnos skerspjūvio.
Antistatinė sistema
Statinė įkrova pašalinama įžemintomis
jungtimis. Taip pasirenkami priedai laidinin-
kai apsaugomi nuo kibirkščiavimo ir srovės
smūgių.
Sausas valymas
– Prietaise įrengtas medžiaginis filtro
maišelis su užspaudžiamąja juostele,
užsakymo Nr. 6.907-480.0 (5 vnt.).
– Prietaise įrengtas dulkių maišelis su už-
traukiama juostele, užsakymo Nr.
6.596-886.0 (10 vnt.).
266
Pastaba: šiuo prietaisu galima siurbti viso-
kių rūšių iki M klasės dulkes. Remiantis tei-
sės normomis, būtina naudoti dulkių maiše-
lį (užsakymo numeriai pateikti skyriuje „Fil-
travimo sistemos").
Pastaba: prietaisas, kaip pramoninis siur-
blys, tinka sausoms, nedegioms dulkėms,
atitinkančioms maksimalios koncentracijos
darbo vietoje dydžius (0,1 mg/m)
– Siurbdami smulkias dulkes, būtinai pa-
pildomai naudokite medžiaginį filtro
maišelį, dulkių maišelį arba membraninį
filtrą (specialus priedas).
Medžiaginio maišelio montavimas
Paveikslas
 Atsklęskite ir nuimkite siurblio galvą.
 Užmaukite medžiaginį maišelį.
 Uždėkite ir užsklęskite siurblio galvą.
Dulkių maišelio montavimas
Paveikslas
Pastaba: dulkių maišelio anga turi būti už-
traukta per visą siurbimo atvamzdžio plotį.
 Atsklęskite ir nuimkite siurblio galvą.
 Uždėkite dulkių maišelį.
 Užvožkite dulkių maišelį virš kameros.
 Uždėkite ir užsklęskite siurblio galvą.
Membraninio filtro įdėjimas
PAVOJUS
Siurbdami sveikatai pavojingas dulkes, bū-
tinai išimkite membraninį filtrą.
Pastaba: eksploatuojant be medžiaginio
filtro maišelio / dulkių maišelio galima nau-
doti membraninį filtrą.
Paveikslas
 Atsklęskite ir nuimkite siurblio galvą.
 Membraninį filtrą (specialusis priedas)
traukite per talpyklos kraštą.
 Uždėkite ir užsklęskite siurblio galvą.
Pertvarkymas iš drėgno į sausą
siurbimą
DĖMESIO
Pertvarkydami prietaisą iš drėgno į sau-
są siurbimą atkreipkite dėmesį į toliau
pateikiamus dalykus.
Jei siurbdami sausas dulkes naudosite drė-
gną filtravimo elementą, jis gali užsikimšti ir
tapti nebenaudojamas.
– 3
LT
siurbti.
3

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: