Download  Print this page

Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual Page 102

Hide thumbs

Advertisement

Växling från våt- till torrsugning
OBSERVERA
Observera följande vid växling från våt-
till torrsugning :
Sugning av torrt damm när filterelementet
är fuktigt gör att filtret blir tilltäppt och däri-
genom oanvändbart.
 Våta filter skall innan användning ersät-
tas av torra.
 Byt filter vid behov, beskrivs i avsnitt
"Underhåll och service".
Observera: Vid permanent våtsugning är
det bra att använda ett PES-plattfilter (se fil-
tersystem).
Våtsugning
FARA
Vid våtsugning får inget hälsofarligt damm
sugas upp.
Montering gummiläppar
Bild
 Montera av borstavstrykaren.
 Montera gummiläpparna.
Observera: Gummiläpparnas strukturera-
de sida måste peka utåt.
Försluta suganslutning
Bild
 Sätt i anslutningsmuffen exakt i sugan-
slutningen.
 Skjut in anslutningsmuffen fram till an-
slag.
Ta loss fliesfilterpåse
Bild
 Lossa spärr på sughuvudet och ta av
det.
 Dra ut fliesfilterpåsen bakåt.
 Fäll in förslutningslaskan och förslut fi-
berfilterpåsen tätt.
 Förbrukad fiberfilterpåse ska kasseras i
dammtätt försluten påse, enligt de lag-
stadgade bestämmelserna.
 Sätt på sughuvudet och lås fast.
– Vid uppsugning av våt smuts måste fli-
esfilterpåsen alltid avlägsnas.
102
Ta bort avfallspåse
Bild
 Lossa spärr på sughuvudet och ta av
det.
 Dra upp avfallspåsen.
 Dra ut avfallspåsensöppning bakåt över
sugrören.
 Förslut avfallspåsen tätt med förslut-
ningsstripsen under öppningen.
 Ta ur avfallspåse.
 Avfallashantera avfallspåsen enligt fö-
reskrifter.
 Sätt på sughuvudet och lås fast.
– Vid uppsugning av våt smuts måste av-
fallspåsen alltid avlägsnas.
Ta bort membranfilter
Bild
 Lossa spärr på sughuvudet och ta av
det.
 Ta bort membranfilter.
 Sätt på sughuvudet och lås fast.
– Vid uppsugning av våt smuts måste
membranfiltret, (specialtillbehör) alltid
tas bort.
Släpp ut smutsvatten
Bild
 Töm ut smutsvattnet via tömningsslang.
Allmänt
– Vid uppsugning av våtsmuts med mö-
bel- eller fogmunstycke, eller om hu-
vudsakligen vatten sugs upp ur en be-
hållare, rekommenderar vi att funktio-
nen "Automatisk filterrengöring" stängs
av.
– När max. vätskenivå har uppnåtts
stängs apparaten automatiskt av.
– Med ej ledande vätskor (t.ex. borre-
mulsion, oljor och fett) stängs appa-
raten inte av när behållaren är full.
Fyllnadsnivån måste ständigt kon-
trolleras och behållaren måste töm-
mas i tid.
– Efter avslutad våtsugning: Rengör platt-
veckfilter med filterrengöringen. Rengör
elektroder med en borste. Torka ren be-
hållaren med en fuktig trasa och låt den
torka.
– 4
SV

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: