Download  Print this page

Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual Page 267

Hide thumbs

Advertisement

 Prieš naudojimą drėgną filtrą pakeiskite
sausu.
 Jei reikia, pakeiskite filtrą kaip aprašyta
skyriuje „Techninė priežiūra ir aptarna-
vimas".
Pastaba: jei nuolat siurbiate drėgnuoju bū-
du, rekomenduojame naudoti PES plokš-
čiąjį klostuotą filtrą (žr. „Filtravimo siste-
mos").
Drėgnas valymas
PAVOJUS
Siurbdami drėgnuoju būdu, neįsiurbkite
sveikatai pavojingų dulkių.
Guminių apvadėlių uždėjimas
Paveikslas
 Išmontuokite šepetinį apvadą.
 Sumontuokite guminius apvadėlius.
Pastaba: grublėta guminių apvadėlių pusė
turi būti išorėje.
Siurbimo atvamzdžio uždarymas
Paveikslas
 Prijungimo įvorę tiksliai įkiškite į siurbi-
mo angą.
 Įvorę įstumkite iki galo.
Medžiaginio maišelio išėmimas
Paveikslas
 Atsklęskite ir nuimkite siurblio galvą.
 Medžiaginį maišelį išimkite traukdami
žemyn.
 Įstatykite užspaudžiamąją juostelę ir
sandariai uždarykite medžiaginį filtro
maišelį.
 Panaudotą medžiaginį filtro maišelį ša-
linkite sandariame maišelyje, laikyda-
miesi įstatyminių nuostatų.
 Uždėkite ir užsklęskite siurblio galvą.
– Siurbdami drėgnus nešvarumus, būti-
nai išimkite medžiaginį filtro maišelį.
Dulkių maišelio šalinimas
Paveikslas
 Atsklęskite ir nuimkite siurblio galvą.
 Uždėkite utilizavimo maišelį.
 Utilizavimo maišelio angą per siurbimo
antvamzdį traukite į galą.
 Utilizavimo maišelį uždarymo juosta
sandariai uždarykite angos apačioje.
 Išimkite dulkių maišelį.
 Utilizavimo maišelį utilizuokite pagal įs-
tatyminius nuostatus.
 Uždėkite ir užsklęskite siurblio galvą.
– Siurbdami drėgnus nešvarumus, būti-
nai išimkite dulkių maišelį.
Membraninio filtro išėmimas
Paveikslas
 Atsklęskite ir nuimkite siurblio galvą.
 Išimkite membraninį filtrą.
 Uždėkite ir užsklęskite siurblio galvą.
– Siurbdami drėgną purvą, būtinai visada
išimkite membraninį filtrą (specialus
priedas).
Išleiskite purviną vandenį
Paveikslas
 Išleidimo žarna išleiskite purviną van-
denį.
Bendroji informacija
– Siurbdami drėgnus nešvarumus antga-
liu minkštiems apmušalams ar plyšiams
arba siurbdami vandenį iš tam tikro re-
zervuaro, išjunkite automatinio filtro va-
lymo funkciją.
– Pasiekus maksimalų skysčio kiekį, prie-
taisas automatiškai išsijungia.
– Siurbiant nelaidžius skysčius (pa-
vyzdžiui, emulsijas, alyvas ir tepa-
lus) prietaisas, prisipildžius rezervu-
arui, neišsijungs. Nuolat tikrinkite re-
zervuaro prisipildymą ir jį laiku ištuš-
tinkite.
– Baigę siurbti drėgnus nešvarumus:
plokščiąjį klostuotą filtrą išvalykite filtro
valikliu; elektrodus nuvalykite šepečiu;
rezervuarą išvalykite drėgna šluoste ir
nusausinkite.
Jungiamasis spaustukas
Paveikslas
Siurblio žarna turi spaustukų sistemą. Gali-
ma prijungti visus C-35/C-DN-35 priedus.
– 4
LT
267

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: