Download  Print this page

Käsitsemine - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Kiirühendus
Joonis
Imivoolik on varustatud kiirühendus-süs-
teemiga. Ühendada saab kõiki C-35/C-DN-
35 lisatarvikuid.
Käsitsemine
Seadme sisselülitamine
 Ühendadage võrgupistik.
 Lülitage seade pealülitist sisse.
Imivõimsuse reguleerimine
 Reguleerige imivõimsust (min-maks.)
pööratavast regulaatorist.
Töötamine elektritööriistadega
OHT
Vigastusoht! Pistikupesa on ette nähtud ai-
nult elektritööriistade vahetuks ühendami-
seks imuriga. Igasugune muu kasutusviis
ei ole lubatud.
 Ühendage elektritööriista võrgupistik
tolmuimejaga.
 Lülitage seade pealülitist sisse.
Märgutuli põleb - imur on ooterežiimil.
Märkus: Tolmuimeja lülitub automaatselt
koos elektriseadmega sisse ja välja.
Märkus: Tolmuimeja käivitusviivitus on
kuni 0,5 sekundit ja järeltööaeg kuni 15 se-
kundit.
Märkus: Andmed elektriseadmete võimsu-
se kohta leiate tehnilistest andmetest.
Joonis
 Sobitage tööriista adapter elektrisead-
me liitmiku külge.
Joonis
 Eemaldage imitoru küljest kõver otsik.
 Paigaldage tööriista adapter imivoolikule.
Joonis
 Ühendage tööriista adapter elektrisead-
mega.
Märkus: Imivooliku erinevad ristlõiked on
vajalikud, et võimaldada sobitamist töötlus-
seadmete liitmike ristlõigetega.
 Seadistage imivooliku ristlõike pöördlü-
litist minimaalne voolumaht.
Skaala näitab imivooliku ristlõiget.
248
Märkus: Seadme kasutamisel tolmu ee-
maldamiseks erinevates kasutuskohtades
(töötlusseade on ühendatud tolmuimeja
külge) tuleb sisseehitatud kontrollseadis
häälestada ühendatud töötlusseadmele
(tolmu tekitajale). See tähendab, et voolu-
mahu langemisel alla imemiseks vajaliku
miinimumväärtuse 20 m/s tuleb kasutajat
hoiatada.
Automaatne filtripuhastus
Seade on varustatud uudse filtripuhastus-
süsteemiga, mis on eriti tõhus peene tolmu
puhul. Seejuures puhastab õhuvool madal-
voltfiltrit iga 15 sekundi järel automaatselt
(pulseeriv heli).
Märkus: Tehasepoolselt on automaatne
filtripuhastus sisse lülitatud.
Märkus: Automaatse filtripuhastuse välja-/
sisselülitamine on võimalik ainult siis, kui
masin on sisse lülitatud.
– Automaatse filtripuhastuse väljalülita-
mine:
 Vajutage lülitile. Kustub lülitil olev mär-
gutuli.
– Automaatse filtripuhastuse sisselülita-
mine:
 Vajutage uuesti lülitile. Põleb lülitil olev
roheline märgutuli.
Seadme väljalülitamine
 Lülitage seade pealülitist välja.
 Tõmmake toitejuhe pistikupesast välja.
Pärast iga kasutamist
 Tühjendage paak.
 Imege seade seest ja väljast puhtaks ja
pühkige niiske lapiga üle.
Seadme ladustamine
Joonis
 Säilitage imivoolikut ja toitekaablit nagu
joonisel kujutatud.
 Hoidke seadet kuivas ruumis, kaitstuna
omavolilise kasutamise vastu.
– 5
ET

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: