Download  Print this page

Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual Page 173

Hide thumbs

Advertisement

Pred prvo uporabo Vaše napra-
ve preberite to originalno navo-
dilo za uporabo, ravnajte se po njem in
shranite ga za morebitno kasnejšo uporabo
ali za naslednjega lastnika.
- Pred prvim zagonom obvezno preberite
varnostna navodila št. 5.956-249!
- V primeru neupoštevanja navodila za
uporabo in varnostnih napotkov lahko
pride do poškodb na stroju in nevarnosti
za uporabnika in druge osebe.
- V primeru transportnih poškodb takoj
obvestite trgovca.
Vsebinsko kazalo
Varstvo okolja . . . . . . . . . . . . . SL
Stopnje nevarnosti . . . . . . . . . SL
Namenska uporaba. . . . . . . . . SL
Elementi naprave . . . . . . . . . . SL
Simboli na napravi . . . . . . . . . SL
Varnostna navodila . . . . . . . . . SL
Zagon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SL
Uporaba . . . . . . . . . . . . . . . . . SL
Transport. . . . . . . . . . . . . . . . . SL
Skladiščenje . . . . . . . . . . . . . . SL
Nega in vzdrževanje . . . . . . . . SL
Pomoč pri motnjah . . . . . . . . . SL
Garancija. . . . . . . . . . . . . . . . . SL
ES-izjava o skladnosti. . . . . . . SL
Tehnični podatki . . . . . . . . . . . SL
Varstvo okolja
Embalaža je primerna za recikli-
ranje. Prosimo, da embalaže ne
odvržete med gospodinjske od-
padke, temveč jo odložite v zbi-
ralnik za ponovno obdelavo.
Stare naprave vsebujejo drago-
cene reciklirne materiale, ki jih je
treba odvajati za ponovno upo-
rabo. Baterije, olje in podobne
snovi ne smejo priti v okolje.
Zato stare naprave zavrzite v
ustrezne zbiralne sisteme.
Opozorila k sestavinam (REACH)
1
Aktualne informacije o sestavinah najdete
1
na:
1
www.kaercher.com/REACH
2
Stopnje nevarnosti
2
2
NEVARNOST
3
Za neposredno grozečo nevarnost, ki vodi
5
do težkih telesnih poškodb ali smrti.
6
OPOZORILO
6
Za možno nevarno situacijo, ki bi lahko vo-
6
dila do težkih telesnih poškodb ali smrti.
7
PREVIDNOST
Opozorilo na možno nevarno situacijo, ki
8
lahko vodi do lažjih poškodb.
8
POZOR
8
Opozorilo na možno nevarno situacijo, ki
9
lahko vodi do premoženjskih škod.
10
Namenska uporaba
- Ta sesalnik je namenjen mokremu in
suhemu čiščenju talnih in stenskih povr-
šin.
- Naprava je primerna za sesanje suhe-
ga, negorljivega in zdravju škodljivega
prahu na strojih in napravah; razred
prahu M po EN 60 335-2-69. Omejitev:
Sesati se ne smejo rakotvorne snovi,
razen ostružki.
- Ta naprava je primerna za industrijsko
uporabo, npr. v hotelih, šolah, bolnišni-
cah, tovarnah, trgovinah, pisarnah in
najemnih poslovalnicah.
- 1
SL
173

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: