Download  Print this page

Uvedenie Do Prevádzky - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

– Zariadenie a substancie, pre ktoré sa
má používať, vrátane bezpečného spô-
sobu odstránenia zachyteného mate-
riálu je dovolené používať len vyškole-
ným pracovníkom.
– Toto zariadenie obsahuje prach škodlivý
pre zdravie. Postupy pri vyprázdňovaní a
údržbe, vrátane odstraňovania zbernej
nádrže na prach môžu vykonávať iba od-
borne kvalifikovaní pracovníci používajú-
ci príslušné ochranné pomôcky.
– Zariadenie sa nesmie uvádzať do pre-
vádzky bez kompletného filtračného
systému.
– Nutné je dodržiavať platné bezpečnost-
né predpisy, ktoré sa týkajú spracová-
vaných materiálov.
Uvedenie do prevádzky
Zariadenie umožňuje 2 režimy prevádzky:
1 Priemyselná prevádzka vysávania (sie-
ťová zásuvka nie je pripojená)
2 Prevádzka vysávania (s pripojenou sie-
ťovou zásuvkou)
 Pripojte vysávaciu hadicu a v závislosti
od režimu prevádzky nasaďte vysáva-
ciu hubicu alebo pripojte na zariadenie,
kde vzniká prach.
VÝSTRAHA
Pri odsávaní sa nikdy nesmie vyberať plo-
chý skladaný filter.
VÝSTRAHA
Nevysávajte bez filtračnej vložky, inak sa
poškodí sací motor a vzniká riziko zdravot-
ných škôd v dôsledku zvýšeného vylučova-
nia jemných prachových častíc.
Siréna
Siréna sa rozoznie, ak rýchlosť vzduchu
klesne pod 20 m/s.
Upozornenie: Klaksón reaguje na podtlak.
 Otočný prepínač nastavte na správny
prierez vysávacej hadice.
Antistatický systém
Uzemneným pripojovacím hrdlom sa odvá-
dzajú statické náboje. Tým sa zabráni tvor-
be iskier a nárazom prúdu s elektricky vodi-
vým príslušenstvom (prídavná možnosť).
Suché vysávanie
– Prístroj je vybavený vreckom s látko-
vým filtrom a uzatváracím posúvačom,
objednávacie číslo 6.907-480.0 (5 ku-
sov).
– Prístroj je vybavený vreckom na odstrá-
nenie prachu s uzatváracím pásom, ob-
jednávacie číslo 6.596-886.0
(10 kusov).
Upozornenie: Pomocou tohto zariadenia
možno vysávať všetky druhy prachu až do
triedy prachu M. Zákonom je predpísané
použitie vrecka na zber prachu (objednáva-
cie číslo nájdete v odseku Filtračné systé-
my).
Upozornenie: Prístroj sa môže používať
ako priemyselný vysávač na vysávanie a
ako odsávacie zariadenia pre prevádzku
na rôznych miestach, na odsávanie suché-
ho, nehorľavého prachu s hodnotami MAK
väčšími alebo rovnými 0,1 mg/m
– Pri vysávaní jemného prachu sa musí
naviac použiť vrecko s textilným filtrom,
vrecko na odpad alebo membránový fil-
ter (doplnkové príslušenstvo).
Namontujte vrecko s látkovým filtrom.
Obrázok
 Uvoľnite saciu hlavicu a vyberte ju.
 Nasuňte vrecko s látkovým filtrom.
 Nasaďte a zaistite saciu hlavicu.
Nasadenie vrecka na odstránenie
prachu
Obrázok
Upozornenie: Otvor vrecka na odstráne-
nie prachu musí byť úplne natiahnutý cez
nadstavec vysávacieho hrdla.
 Uvoľnite saciu hlavicu a vyberte ju.
 Nasuňte odoberateľné vrecko.
 Odoberateľné vrecko nasaďte na nádo-
bu.
 Nasaďte a zaistite saciu hlavicu.
– 3
SK
.
3
205

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: