Download  Print this page

Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual Page 247

Hide thumbs

Advertisement

Üleminek märgpuhastuselt
kuivpuhastusele
TÄHELEPANU
Vahetades märgpuhastuselt kuivpuhas-
tusrežiimile tuleb meeles pidada:
Kuiva tolmu imemine märja filtrielemendiga
rikub filtrit ja võib muuta selle kasutuskõlb-
matuks.
 Enne kasutamist asendage märg filter
kuivaga.
 Vajadusel vahetage filtrit nagu kirjelda-
tud punktis "Hooldamine ja korrashoid".
Märkus: Kui töötate pidevalt märgpuhas-
tusrežiimil, soovitame kasutada PES-lame-
voltfiltrit (vt filtrisüsteemide alt).
Märgpuhastus
OHT
Märgimemisel ei tohi sisse tõmmata tervi-
sele ohtlikku tolmu.
Kummiliistude paigaldus
Joonis
 Harjaribade mahamonteerimine.
 Kummihuulte paigaldamine.
Märkus: Kummiliistude mustriga pool peab
jääma väljapoole.
Imiliitmiku sulgemine
Joonis
 Ühendage ühendusmuhv sobiva suuru-
sega imiühendusega.
 Lükake ühendusmuhv tõkkeni sisse.
Fliisist filtrikoti eemaldamine
Joonis
 Avage imemispea lukk ja eemaldage
see.
 Tõmmake fliisist filtrikott suunaga taha
välja.
 Klappige lukustuslapats kokku ja sulge-
ge fliisist filtrikott tihedalt.
 Utiliseerige kasutatud fliisist filtrikott tol-
mukindlalt suletud kotis vastavalt kehti-
vatele seadusesätetele.
 Paigaldage imemispea ja lukustage
see.
– Märja mustuse imemiseks tuleb fliisist
filtrikott alati ära võtta.
Jäätmekoti eemaldamine
Joonis
 Avage imemispea lukk ja eemaldage
see.
 Tõmmake tolmu kõrvaldamiskott üles.
 Tõmmake tolmu kõrvaldamiskoti ava
üle imiotsaku suunaga taha välja.
 Sulgege tolmu kõrvaldamiskott avau-
sest allpool tihedalt sulgemisribaga.
 Võtke jäätmekott välja.
 Kõrvaldage kott vastavalt seadusesäte-
tele.
 Paigaldage imemispea ja lukustage see.
– Märja mustuse imemiseks tuleb jäätme-
kott alati eemaldada.
Membraanfiltri eemaldamine
Joonis
 Avage imemispea lukk ja eemaldage
see.
 Eemaldage membraanfilter.
 Paigaldage imemispea ja lukustage
see.
– Märja mustuse imemiseks tuleb memb-
raanfilter (lisavarustus) alati eemalda-
da.
Must vesi välja lasta
Joonis
 Laske must vesi väljalaskevooliku abil
välja.
Üldist
– Märja mustuse imemisel polster- või
ühendusdüüsiga või kui mõnest mahu-
tist imetakse peamiselt vett, on soovita-
tav funktsioon "Automaatne filtripuhas-
tus" välja lülitada.
– Maksimaalse vedelikutaseme saavuta-
misel lülitub seade automaatselt välja.
– Mittejuhtivate vedelike puhul (nt
puurimisemulsioon, õlid ja rasvad) ei
lülitu seade mahuti täitumisel välja.
Täitumise taset tuleb pidevalt kont-
rollida ja mahuti õigeaegselt tühjen-
dada.
– Pärast märgimu lõpetamist: Puhastage
lamevoltfiltrit filtripuhastusseadisega.
Puhastage elektroode harjaga. Puhas-
tage mahutit niiske lapiga ja kuivatage.
– 4
ET
247

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: