Download  Print this page

Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual Page 252

Hide thumbs

Advertisement

EÜ vastavusdeklaratsioon
Käesolevaga kinnitame, et allpool kirjelda-
tud seade vastab meie poolt turule toodud
mudelina oma kontseptsioonilt ja konstrukt-
sioonilt EÜ direktiivide asjakohastele põhi-
listele ohutus- ja tervisekaitsenõetele.
Meiega kooskõlastamata muudatuste tege-
mise korral seadme juures kaotab käesolev
deklaratsioon kehtivuse.
Toode:
Märg- ja kuivtolmuimeja
Tüüp:
1.146-xxx
Asjakohased EÜ direktiivid:
2006/42/EU (+2009/127/EU)
2004/108/EÜ
2011/65/EL
Kohaldatud ühtlustatud standardid:
EN 55014–1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014–2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 60335–1
EN 60335–2–69
EN 61000–3–2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000–3–3: 2013
EN 62233: 2008
EN 50581
Kohaldatud riiklikud standardid
-
5.957-652
Allakirjutanud toimivad juhatuse korraldu-
sel ja volitusel.
CEO
Head of Approbation
dokumentatsiooni eest vastutav isik:
S. Reiser
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel: +49 7195 14-0
Faks: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2014/12/01
252
– 9
ET

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: