Download  Print this page

Зберігання; Догляд та технічне обслуговування - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

 При перевезенні апарату в транспор-
тних засобах слід враховувати міс-
цеві діючі державні норми, направ-
лені на захист від ковзання та пере-
кидання.
Зберігання
ОБЕРЕЖНО
Небезпека отримання травм та уш-
коджень! При зберіганні звернути увагу
на вагу пристрою.
Цей прилад має зберігатися лише у вну-
трішніх приміщеннях.
Догляд та технічне
обслуговування
НЕБЕЗПЕКА
До проведення будь-яких робіт слід ви-
мкнути пристрій та витягнути ште-
кер.
Машини для збору пилу є пристроями
забезпечення безпеки для запобігання
або усунення небезпеки відповідно до
BGV A1.
– Для проведення обслуговування при-
строю користувачем, його слід розі-
брати, прочистити та провести об-
слуговування, якщо це можливо ви-
конати, не створюючи небезпеки для
обслуговуючого персоналу або інших
людей. Слід застосувати засоби без-
пеки щодо обеззараження перед роз-
бором пристрою. Забезпечити місце-
ву фільтрацію примусової витяжної
вентиляції у місці, де проводиться
розбирання пристрою, а також очист-
ку місця обслуговування та достатній
захист персоналу.
– Зовнішню частину пристрою слід зне-
заразити шляхом використання
всмоктуючих приладів та протерти,
або обробити ущільнюючим засобом
до того, як його буде винесено з не-
безпечної зони. Усі частини приладу
слід розцінювати забрудненими пі-
сля того, як прилад було винесено з
небезпечної зони. Необхідно ужити
всі заходи щоб уникнути розповсюд-
ження пилу.
280
– При проведені обслуговування або
ремонту приладу усі забруднені де-
талі, які неможливо очистити належ-
ним чином, слід викинути. Такі пред-
мети мають бути поміщені у непро-
никні мішки та утилізовані у відповід-
ності до розпоряджень щодо
утилізації таких відходів.
– Отвір для всмоктування необхідно
закрити трубною муфтою при пере-
везенні та обслуговуванні приладу.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Слід постійно слідувати правилам без-
пеки для запобігання небезпеки. Це оз-
начає, що слід принаймні один раз на рік
виробник або його представник має пе-
ревіряти технічну безпеку роботи при-
ладу, наприклад, герметичність прила-
ду, пошкодження фільтра, робота
контрольних приладів.
УВАГА
Небезпека ушкодження! Не використо-
вувати засоби для чищення с вмістом
силікону.
– Прості роботи з технічного обслуго-
вування та догляду Ви можете вико-
нувати самостійно.
– Зовнішню поверхню приладу та вну-
трішню сторону резервуару слід регу-
лярно протирати вологою ганчіркою.
НЕБЕЗПЕКА
Існує небезпека, викликана шкідливим
для здоров'я пилом. В ході проведення
технічного обслуговування приладу
(наприклад, заміна фільтру) слід одяга-
ти респіратор Р2 або вищого ступеня
захисту та захисний одяг.
Заміна складчастого фільтра
 Відкрити кришку фільтра.
 Витягнути складчастий фільтр.
 Використані складчасті фільтри з пи-
лонепрохідного закритого мішка
утилізуйте згідно з вимогами закону.
 Видаліть бруд зі сторони подачі чи-
стого повітря.
 Встановіть новий складчастий фільтр.
 Закрити кришку фільтра так, щоб
було чути щиглик.
– 7
UK

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: