Download  Print this page

Přeprava; Ukládání; Ošetřování A údržba - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Přeprava
UPOZORNĚNÍ
Nebezpečí úrazu a nebezpečí poškození!
Dbejte na hmotnost přístroje při přepravě.
 Uzavřete přípojku sání, viz. mokré sání
 Vyjměte sací trubku s podlahovou hubi-
cí z držáku. Při přenášení zařízení je
uchopte za držadlo a sací trubku, ne
však za posuvné rameno.
 Při přepravě v dopravních prostředcích
zajistěte zařízení proti skluzu a překlo-
pení podle platných předpisů.
Ukládání
UPOZORNĚNÍ
Nebezpečí úrazu a nebezpečí poškození!
Dbejte na hmotnost přístroje při jeho
uskladnění.
Toto zařízení smí být uskladněno pouze v
uzavřených prostorách.
Ošetřování a údržba
NEBEZPEČÍ
Před každou prací na zařízení vždy zaříze-
ní vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku.
Stroje, odstraňující prach, jsou bezpeč-
nostní zařízení k zamezení nebo odstraně-
ní nebezbečí ve smyslu BGV (Spolkové
bezpečnostní nařízení) A1.
– Za účelem údržby musí uživatel přístroj
rozebrat, vyčistit a zaopatřit jej tak, jak
je podle návodu proveditelné, aby ne-
vznikalo nebezpečí ani pro obsluhující
personál ani pro žádné další osoby. Ná-
ležitá bezpečnostní opatření předpisují
detoxikaci před rozebráním přístroje.
Učiňte preventivní opatření pro bezpod-
mínečně nutné větrání přes filtr v místě,
kde se přístroj rozebírá, pro průběh čiš-
tění, pro údržbářskou plochu a pro
ochranu osob.
– Vnější plochy přístroje je třeba odsáním
dekontaminovat a náležitě otřít nebo
přetřít těsnicím prostředkem, než pří-
stroj odpravíte z prostoru nebezpeč-
ných substancí. Všechny přístroje, kte-
ré se nacházely v prostoru nebezpeč-
ných substancí, nutno považovat za
168
kontaminované. Je nezbytné provést
vhodná opatření, aby bylo zabráněno
rozptýlení prachu.
– Při provádění údržbářských a opravář-
ských prací je nutné všechny znečiště-
né předměty, které nebyly dostatečně
dekontaminovány, zlikvidovat. Likvida-
ce těchto předmětů se musí realizovat v
hermeticky uzavřených sáčcích, a sice
podle platných předpisů k odstraňování
takovýchto odpadů.
– Nasávací otvor je třeba za účelem
transportu a údržby přístroje uzavřít při-
pojovací návlačkou.
VAROVÁNÍ
Na bezpečnostních zařízeních určených k
předcházení nebezpečí je třeba pravidelně
provádět údržbu. To znamená, že výrobce
nebo jiná vyškolená osoba přezkouší bez-
vadnou funkčnost zařízení z pohledu tech-
nické bezpečnosti, zkontroluje tedy např.
těsnost zařízení, poškození filtru, funkci
kontrolních mechanismů.
POZOR
Nebezpečí poškození! Na čištění nepouží-
vejte prostředky obsahující silikon.
– Jednoduché údržbářské a ošetřovací
práce můžete provádět sami.
– Vnější plochy přístroje a vnitřní strana
nádrže by měly být pravidelně čištěny
vlhkým hadrem.
NEBEZPEČÍ
Nebezpečí - zdraví škodlivý prach. Na
údržbářské práce (např. výměnu filtru) si
berte ochrannou masku P2 nebo kvalitnější
a oblečení na jedno použití.
Výměna filtračního skládaného
 Otevřete víko filtru.
 Vyjměte plochý skládaný filtr.
 Zlikvidujte použitý plochý skládaný filtr v
prachotěsně uzavřeném sáčku podle
zákonných ustanovení.
 Odstraňte nečistoty zachycené na stra-
ně čistého vzduchu.
 Nasaďte nový plochý skládaný filtr.
 Zavřete kryt filtru, musí být slyšet za-
skočení západky.
– 6
CS
sáčku

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: