Download  Print this page

Hävittäminen; Takuu; Varusteet Ja Varaosat - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Pöly pääsee ulos imuvaiheessa
Kuva
 Tarkasta, että poimusuodatin on kunnolli-
sesti paikallaan, korjaa tarvittaessa.
 Vaihda poimusuodatin.
Katkaisuautomatiikka (märkäimu) ei
 Puhdista elektrodit sekä elektrodien vä-
linen tila harjalla.
 Tarkasta jatkuvasti täyttötaso sähköi-
sesti ei johtavissa nesteissä.
Tulee äänimerkki
 Aseta kiertokytkin vastaamaan imuput-
ken todellista läpimittaa.
 Kun kuitusuodatinpussi on täynnä ja vä-
himmäistilavuusvirta alitetaan, se on
vaihdettava.
 Kun pölyn hävityspussi tulee täyteen ja
vähimmäistilavuusvirta alittuu, se on
vaihdettava.
 Vaihda poimusuodatin.
Automaattinen suodattimen
puhdistus ei toimi
 Imuletku ei ole liitettynä.
Automaattista suodatinpuhdistusta
ei voi kytkeä pois päältä
 Ota yhteyttä asiakaspalveluun.
Automaattista suodatinpuhdistusta
ei voi kytkeä päälle
 Ota yhteyttä asiakaspalveluun.
Asiakaspalvelu
Jos häiriötä ei voida poistaa, laite täytyy
tarkastuttaa asiakaspalvelussa.
Hävittäminen
Laite on hävitettävä lain määräysten mu-
kaan käyttöiän lopussa.
116
reagoi
Kussakin maassa ovat voimassa valtuutta-
mamme myyntiorganisaation julkaisemat
takuuehdot. Materiaali- ja valmistusvirheis-
tä aiheutuvat virheet laitteessa korjaamme
takuuaikana maksutta. Takuutapauksessa
ota yhteys ostotositteen kanssa jälleen-
myyjään tai lähimpään valtuutettuun huol-
toon.

Varusteet ja varaosat

– Vain sellaisten lisävarusteiden ja vara-
osien käyttö on sallittua, jotka valmista-
ja on hyväksynyt. Alkuperäiset lisäva-
rusteet ja varaosat takaavat, että laitet-
ta voidaan käyttää turvallisesti ja häiri-
öttömästi.
– Tärkeimpien osien varaosaluettelo löy-
tyy tämän käyttöohjeen lopusta.
– Saat lisätietoja varaosista osoitteesta
www.karcher.fi, osiosta Huolto.
– 8
FI

Takuu

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: