Download  Print this page

Transport; Depozitarea; Îngrijirea şi întreţinerea - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Indicaţie: În cazul utilizării pentru elimina-
rea prafului în aplicaţii mobile (aparat de
prelucrare conectat la aspirator), monitori-
zarea integrată trebuie corelată cu aparatul
de prelucrare conectat (care produce praf).
Acest lucru înseamnă că utilizatorul trebuie
avertizat despre scăderea fluxului volumic
minim necesar pentru aspirare sub 20 m/s.
Curăţarea automată a filtrului
Aparatul are un nou sistem de curăţare a fil-
trului care este foarte eficient pentru pulberi
fine. Filtrul cu pliuri plate este curăţat auto-
mat la fiecare 15 secunde de un jet de aer
(zgomot pulsant).
Indicaţie: Curăţarea automată a filtrului
este activată din fabrică.
Indicaţie: Pornirea/oprirea curăţării auto-
mate a filtrului este posibilă numai cu apa-
ratul pornit.
– Oprirea curăţării automate a filtrului:
 Acţionaţi întrerupătorul. Lampa de con-
trol din întrerupător se stinge.
– Pornirea curăţării automate a filtrului:
 Acţionaţi din nou întrerupătorul. Lampa
de control din întrerupător luminează
verde.
Oprirea aparatului
 Opriţi aparatul de la întrerupătorul prin-
cipal.
 Scoateţi ştecherul din priză.
După fiecare utilizare
 Goliţi rezervorul.
 Interiorul şi exteriorul aparatului se cu-
răţă prin aspirare şi ştergere cu o cârpă
umedă.
Depozitarea aparatului
Figura
 Furtunul de aspirare şi cablul de ali-
mentare se depozitează conform figurii.
 Aparatul se va depozita într-o încăpere
uscată. În plus, se va asigura că acesta
nu poate fi folosit de persoane neautori-
zate.
198
PRECAUŢIE
Pericol de rănire şi deteriorare a aparatului!
La transport ţineţi cont de greutatea apara-
tului.
 Închideţi orificiul de aspirare, vezi la As-
pirarea umedă.
 Scoateţi tubul de aspirare cu duza pen-
tru podea din suport. Pentru deplasare
apucaţi aparatul de la mânerul de trans-
port şi tubul de aspirare, nu de la mâne-
rul de deplasare.
 În cazul transportării în vehicule asigu-
raţi aparatul contra derapării şi răstur-
nării conform normelor în vigoare.

Depozitarea

PRECAUŢIE
Pericol de rănire şi deteriorare a aparatului!
La depozitare ţineţi cont de greutatea apa-
ratului.
Aparatul poate fi depozitat doar în spaţiile
interioare.
Îngrijirea şi întreţinerea
PERICOL
Înaintea tuturor lucrărilor la aparat, opriţi
aparatul şi scoateţi ştecherul din priză.
Maşinile de îndepărtare a prafului sunt dis-
pozitive de siguranţă pentru prevenirea sau
eliminarea unor pericole conform BGV A1
(prevederile asociaţiei profesionale din
Germania).
– În cazul lucrărilor de întreţinere efectua-
te de utilizator aparatul trebuie deza-
samblat, curăţat şi întreţinut în măsura
în care acest lucru este posibil, fără a
pune în pericol siguranţa persoanelor
care se ocupă de întreţinere sau a altor
persoane. Măsurile de precauţie efici-
ente includ o etapă de dezintoxicare
înainte de dezasamblare. Se va asigura
un sistem de ventilare forţată, cu filtrare
locală, în zona unde are loc dezasam-
blarea aparatului, se va curăţa zona în
care se efectuează întreţinerea şi se
vor lua măsurile necesare pentru prote-
jarea personalului.
– 6
RO

Transport

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: