Download  Print this page

Vides Aizsardzība; Riska Pakāpes - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Pirms ierīces pirmās lietošanas
izlasiet instrukcijas oriģinālvalo-
dā, rīkojieties saskaņā ar norādījumiem
tajā un uzglabājiet to vēlākai izmantošanai
vai turpmākiem lietotājiem.
- Pirms pirmās lietošanas obligāti izlasīt
norādījumus par drošību Nr. 5.956-249!
- Ja netiek ievērota lietošanas instrukcija
un drošības norādījumi, aparātā var
rasties bojājumi, apdraudot aparāta lie-
totāja un citu personu drošību.
- Par transportēšanas bojājumiem neka-
vējoties ziņojiet tirgotājam.
Satura rādītājs
Vides aizsardzība . . . . . . . . . . LV
Riska pakāpes . . . . . . . . . . . . LV
Noteikumiem atbilstoša lietoša-
na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LV
Aparāta elementi. . . . . . . . . . . LV
Simboli uz aparāta . . . . . . . . . LV
Drošības norādījumi . . . . . . . . LV
Apkalpošana . . . . . . . . . . . . . . LV
Transportēšana . . . . . . . . . . . . LV
Glabāšana. . . . . . . . . . . . . . . . LV
Kopšana un tehniskā apkope . LV
gadījumā . . . . . . . . . . . . . . . . . LV
Utilizācija. . . . . . . . . . . . . . . . . LV
Garantija . . . . . . . . . . . . . . . . . LV
Piederumi un rezerves daļas . LV
Tehniskie dati . . . . . . . . . . . . . LV

Vides aizsardzība

Iepakojuma materiāli ir atkārtoti
pārstrādājami. Lūdzu, neizme-
tiet iepakojumu kopā ar māj-
saimniecības atkritumiem, bet
nogādājiet to vietā, kur tiek veik-
ta atkritumu otrreizējā pārstrāde.
254
Nolietotās ierīces satur noderī-
gus materiālus, kurus iespējams
pārstrādāt un izmantot atkārtoti.
Baterijas, eļļa un tamlīdzīgas
vielas nedrīkst nokļūt apkārtējā
vidē. Tādēļ lūdzam utilizēt vecās
ierīces ar atbilstošu atkritumu
savākšanas sistēmu starpniecī-
bu.
Informācija par sastāvdaļām (REACH)
Aktuālo informāciju par sastāvdaļām atra-
dīsiet:
www.kaercher.com/REACH

Riska pakāpes

1
BĪSTAMI
1
Norāda uz tiešām draudošām briesmām,
kuras rada smagus ķermeņa ievainojumus
1
vai izraisa nāvi.
2
BRĪDINĀJUMS
2
Norāda uz iespējami bīstamu situāciju,
2
kura var radīt smagus ķermeņa ievainoju-
3
mus vai izraisīt nāvi.
5
UZMANĪBU
6
Norāda uz iespējami bīstamu situāciju,
6
kura var radīt vieglus ievainojumus.
6
IEVĒRĪBAI
Norāde par iespējami bīstamu situāciju,
7
kura var radīt materiālos zaudējumus.
8
Noteikumiem atbilstoša
8
8
9
- Putekļu sūcējs ir paredzēts grīdu un
10
sienu virsmu sausajai un mitrajai tīrīša-
nai.
- Ierīce ir piemērota sausu, nedegošu,
veselībai kaitīgu putekļu sūkšanai no
mašīnām un iekārtām; putekļu klase M
saskaņā ar EN 60 335-2-69. Ierobežo-
jums: Nav atļauts uzsūkt kancerogēnas
vielas, kā vien kokskaidas.
- Šis aparāts ir piemērots profesionālai
lietošanai, piemēram, viesnīcās, sko-
lās, slimnīcās, fabrikās, veikalos, biro-
jos un iznomāšanas uzņēmumos.
- 1
LV
lietošana

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: