Download  Print this page

Transport; Przechowywanie; Czyszczenie I Konserwacja - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Automatyczny system oczyszczania
Odkurzacz jest wyposażony w nowoczesny
system oczyszczania filtra, który jest
szczególnie skuteczny w przypadku drob-
nego pyłu. Przy tym płaski filtr falisty jest co
15 sekund automatycznie czyszczony po-
dmuchem powietrza (pulsujący szelest).
Wskazówka: Automatyczne czyszczenie
filtra jest włączone fabrycznie.
Wskazówka: Wyłączanie/Włączanie funk-
cji automatycznego czyszczenia filtra moż-
liwe jest jedynie przy włączonym urządze-
niu.
– Wyłączanie automatycznego czyszcze-
nia filtra:
 Uruchomić przełącznik. Lampka kon-
trolna w przełączniku gaśnie.
– Włączanie automatycznego czyszcze-
nia filtra:
 Ponownie uruchomić przełącznik.
Lampka kontrolna w przełączniku świe-
ci się na zielono.
Wyłączanie urządzenia
 Wyłączyć urządzenie przy użyciu wy-
łącznika głównego.
 Wyciągnąć wtyczkę z gniazda zasilają-
cego.
Po każdym użyciu
 Opróżnić zbiornik.
 Wyczyścić urządzenie od wewnątrz i od
zewnątrz poprzez odkurzenie i wytarcie
wilgotną szmatką.
Przechowywanie urządzenia
Rysunek
 Wąż ssący i kabel sieciowy zachować
zgodnie z rysunkiem.
 Odstawić urządzenie do suchego po-
mieszczenia i zabezpieczyć przed użyt-
kowaniem przez osoby nieuprawnione.
188
filtra
OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo zranienia i uszkodze-
nia! Zwrócić uwagę na ciężar urządzenia w
czasie transportu.
 Zamykanie złącza ssącego, patrz Od-
kurzanie na mokro.
 Wyjąć z zamocowania rurę ssącą z dy-
szą podłogową. Nosić urządzenie trzy-
mając za uchwyt nośny i rurę ssącą, nie
za pałąk przesuwny.
 W trakcie transportu w pojazdach nale-
ży urządzenie zabezpieczyć przed po-
ślizgiem i przechyleniem zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami.

Przechowywanie

OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo zranienia i uszkodze-
nia! Zwrócić uwagę na ciężar urządzenia
przy jego przechowywaniu.
Urządzenie może być przechowywane je-
dynie w pomieszczeniach wewnętrznych.

Czyszczenie i konserwacja

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Przed przystąpieniem do wszelkich prac w
obrębie urządzenia należy wyłączyć urzą-
dzenie i odłączyć przewód sieciowy od za-
silania.
Urządzenia do usuwania pyłów są sprzę-
tem zabezpieczającym służącym do zapo-
biegania lub usuwania niebezpieczeństw w
sensie przepisów BHP.
– W celu konserwacji należy rozmonto-
wać i oczyścić urządzenie oraz prze-
prowadzić czynności konserwacyjne, o
ile jest to możliwe bez stwarzania za-
grożenia dla personelu i innych osób.
Do wskazanych środków ostrożności
należy odkażenie urządzenia przed
jego rozmontowaniem. W miejscu, w
którym ma nastąpić rozmontowanie
urządzenia, należy zapewnić wentyla-
cję mechaniczną z lokalną filtracją,
oczyszczenie miejsca konserwacji oraz
odpowiednią ochronę personelu.
– 6
PL

Transport

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: