Download  Print this page

Rukovanje - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

– U slučaju nevodljivih tekućina (kao
što su primjerice emulzije za hlađe-
nje bušilica, ulja i masti) uređaj se ne
isključuje kada se napuni. Stoga se
napunjenost mora stalno provjera-
vati, a spremnik treba redovito pra-
zniti.
– Nakon završetka mokrog usisavanja:
Očistite plosnati naborani filtar uz po-
moć funkcije čišćenja filtra. Elektrode
očistite četkom. Spremnik prebrišite
vlažnom krpom i ostavite neka se osuši.
Clip-spoj
Slika
Usisno crijevo je opremljeno clip-sustavom.
Tako se može priključiti sav C-35/C-DN-35
pribor.

Rukovanje

Uključivanje stroja
 Utaknite strujni utikač.
 Uključite uređaj pritiskom na glavnu
sklopku.
Podešavanje usisne snage
 Usisna snaga se podešava na okret-
nom regulatoru (min-max).
Radovi s električnim alatom
OPASNOST
Opasnost od ozljeda i oštećenja! Utičnica
je predviđena samo za izravno priključiva-
nje električnog alata na usisavač. Uporaba
utičnice u druge svrhe nije dopuštena.
 Utaknite strujni utikač električnog alata
u usisavač.
 Uključite uređaj pritiskom na glavnu
sklopku.
Indikator svijetli, usisavač se nalazi u stanju
pripravnosti.
Napomena: Usisavač se automatski uklju-
čuje i isključuje električnim alatom.
Napomena: Usisavač se pokreće sa za-
drškom od najviše 0,5 s, a zaustavlja po
isteku zaustavnog hoda od najviše 15 s.
Napomena: Za specifikaciju priključka
električnog alata vidi pod "Tehnički podaci".
Slika
 Prilagodnik pribora prilagodite priključ-
ku električnog alata.
Slika
 Uklonite koljenasti nastavak s usisnog
crijeva.
 Montirajte prilagodnik pribora na usisno
crijevo.
Slika
 Priključite prilagodnik pribora na elek-
trični alat.
Napomena: Različiti promjeri usisnog cri-
jeva su potrebni kako bi se omogućilo prila-
gođavanje priključnim promjerima uređaja
za obradu.
 Na okretnom prekidaču za promjer usi-
snog crijeva namjestite minimalni volu-
men zračne struje.
Ljestvica prikazuje promjer usisnog crijeva.
Napomena: Za rad kao mobilni eliminator
prašine (uređaj za obradu utaknut na usisa-
vaču) potrebno je ugrađeni nadzor prilago-
diti priključenom uređaju za obradu (gene-
rator prašine). To znači da kod nepostiza-
nja minimalnog volumena zračne struje od
20 m/s, koja je potrebna za usisavanje, va-
lja upozoriti korisnika.
Automatsko čišćenje filtra
Uređaj posjeduje novu vrstu čišćenja filtra,
koja naročito djelotvorno čisti od fine praši-
ne. Pritom se plosnati naborani filtar svakih
15 s automatski čisti udarima zraka (pulsi-
rajući zvuk).
Napomena: Automatsko čišćenje filtra je
tvornički uključeno.
Napomena: Isključivanje/uključivanje au-
tomatskog čišćenja filtra je moguće samo
dok uređaj radi.
– Isključivanje automatskog čišćenja fil-
tra:
 Pritisnite prekidač. Indikator u prekida-
ču se gasi.
– Uključivanje automatskog čišćenja fil-
tra:
 Ponovo pritisnite prekidač. Indikator u
prekidaču svijetli zeleno.
– 5
HR
217

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: