Download  Print this page

Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual Page 199

Hide thumbs

Advertisement

– Suprafaţa exterioară a aparatului trebu-
ie supusă unei dezintoxicări prin aspira-
re şi trebuie curăţată prin ştergere sau
trebuie tratată cu substanţe de etanşare
înainte de a scoate aparatul din zona
periculoasă. Toate părţile aparatului
trebuie tratate ca fiind murdare atunci
când sunt scoase din zona periculoasă.
Trebuie luate măsuri corespunzătoare
pentru evitarea răspândirii prafului.
– La efectuarea lucrărilor de întreţinere şi
de reparaţie, toate obiectele murdare
care nu pot fi curăţate corespunzător
trebuie aruncate. Aceste obiecte trebu-
ie eliminate în pungi impermeabile, con-
form reglementărilor aplicabile pentru
eliminarea acestor deşeuri.
– Orificiul de aspirare trebuie închis în
timpul transportului şi al întreţinerii apa-
ratului folosind manşonul de racordare.
AVERTIZARE
Dispozitivele de siguranţă care au un rol în
prevenirea pericolelor trebuie întreţinute
periodic. Acest lucru înseamnă că ele tre-
buie verificate cel puţin o dată pe an de pro-
ducător sau de o persoană instruită cores-
punzător, pentru a vedea dacă funcţionea-
ză corect din punct de vedere al siguranţei
(ex. etanşeitatea aparatului, deteriorarea
filtrului, funcţionarea dispozitivelor de con-
trol).
ATENŢIE
Pericol de deteriorare! Pentru curăţare nu
utilizaţi soluţii de curăţat cu conţinut de sili-
con.
– Lucrările de întreţinere şi de îngrijire
simple puteţi să le efectuaţi personal.
– Suprafaţa aparatului şi partea interioară
a rezervorului trebuie curăţate periodic
cu o cârpă umedă.
PERICOL
Pericol din cauza pulberilor nocive. În tim-
pul lucrărilor de întreţinere (ex. schimbarea
filtrului) se va purta o mască de protecţie
respiratorie P2 sau mai bună, precum şi îm-
brăcăminte de unică folosinţă.
Înlocuirea filtrului cu pliuri plate
 Deschideţi capacul filtrului.
 Scoateţi filtrul cu pliuri plate.
 Filtrul cu pliuri plate uzat trebuie elimi-
nat într-o pungă închisă etanş, care nu
permite trecerea prafului, conform re-
glementărilor legale.
 Îndepărtaţi mizeria de pe partea de ad-
misie a aerului curat.
 Introduceţi un filtru cu pliuri plate nou.
 Închideţi capacul filtrului (când intră în
locaş, se aude un zgomot).
Schimbarea sacului de filtrare din
material textil /sacului pentru
Închiderea orificiului de aspirare
Figura
 Închideţi orificiul de aspirare, vezi la As-
pirarea umedă.
Schimbarea sacului de filtrare din
material textil
Figura
 Deblocaţi capul de aspirare şi îndepăr-
taţi-l.
 Trageţi afară sacul de filtrare în spate.
 Închideţi clapeta şi închideţi etanş sacul
de filtrare din material textil.
 Sacul de filtrare din material textil uzat
trebuie eliminat într-o pungă închisă
etanş, care nu permite trecerea prafu-
lui, conform reglementărilor legale.
 Aplicaţi noul sac de filtrare.
 Puneţi capul de aspirare la loc şi blo-
caţi-l.
Înlocuirea sacului pentru murdărie
Figura
 Deblocaţi capul de aspirare şi îndepăr-
taţi-l.
 Suflecaţi sacul pentru murdărie.
 Trageţi în spate orificiul sacului pentru
murdărie de pe ştuţul de aspirare.
 Închideţi etanş sacul pentru murdărie
cu ajutorul benzii de fixare de sub orifi-
ciu.
 Scoateţi sacul pentru murdărie.
– 7
RO
murdărie
199

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: