Download  Print this page

Záruka; Vyhlásenie O Zhode S Normami; EÚ - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Záruka
V každej krajine platia záručné podmienky
našej distribučnej organizácie. Prípadné
poruchy spotrebiča odstránime počas zá-
ručnej lehoty bezplatne, ak sú ich príčinou
chyby materiálu alebo výrobné chyby. Pri
uplatňovaní záruky sa spolu s dokladom o
kúpe zariadenia láskavo obráťte na predaj-
cu alebo na najbližší autorizovaný zákaz-
nícky servis.
Príslušenstvo a náhradné
diely
– Používať možno iba príslušenstvo a ná-
hradné diely schválené výrobcom. Ori-
ginálne príslušenstvo a originálne ná-
hradné diely zaručujú bezpečnú a bez-
poruchovú prevádzku stroja.
– Výber najčastejšie potrebných náhrad-
nych dielov nájdete na konci prevádz-
kového návodu.
– Ďalšie informácie o náhradných dieloch
získate na stránke www.kaercher.com
v oblasti Servis.
Vyhlásenie o zhode s
normami EÚ
Týmto vyhlasujeme, že ďalej označený
stroj zodpovedá na základe jeho koncepcie
a konštrukcie a takisto vyhotovenia, ktoré
sme dodali, príslušným základným požia-
davkám na bezpečnost' a ochranu zdravia
uvedeným v smerniciach EÚ. Pri zmene
stroja, ktorá nebola nami odsúhlasená,
stráca toto prehlásenie svoju platnost'.
Výrobok:
Typ:
Príslušné Smernice EÚ:
2006/42/ES (+2009/127/ES)
2004/108/ES
2011/65/EÚ
Uplatňované harmonizované normy:
EN 55014–1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014–2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 60335–1
EN 60335–2–69
EN 61000–3–2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000–3–3: 2013
EN 62233: 2008
EN 50581
Uplatňované národné normy:
-
5.957-652
Podpísaný jednajú v poverení a s plnou
mocou jednateľstva.
CEO
Osoba zodpovedná za dokumentáciu:
S. Reiser
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2014/12/01
– 9
SK
Vysávač za mokra a sucha
1.146-xxx
Head of Approbation
211

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: