Download  Print this page

Utilizācija; Garantija - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Putekļu izplūde sūkšanas procesa
laikā
Attēls
 Pārbaudiet plakanrievu filtra pareiza
novietojuma pārbaudi/koriģējiet to.
 Nomainiet plakanrievu filtru.
Nenostrādā automātiskā
atslēgšanās sistēma (mitrā tīrīšana)
 Elektrodus un spraugu starp elektro-
diem iztīriet ar suku.
 Pastāvīgi pārbaudiet strāvu nevadošo
šķidrumu uzpildes līmeni.
Atskan signāltaure
 Pagriezt slēdzi atbilstoši pareizajam
sūkšanas šļūtenes diametram.
 Ja flīsa filtra maisiņš ir pilns un netiek
sasniegta minimālā plūsma, tas ir jāno-
maina.
 Ja atkritumu maisiņš ir pilns un netiek
sasniegta minimālā plūsma, tas ir jāno-
maina.
 Nomainiet plakanrievu filtru.
Nedarbojas automātiskā filtru
tīrīšana
 Nav pievienota sūkšanas šļūtene.
Nevar atslēgt automātisko filtru
tīrīšanu
 Informējiet klientu dienestu.
Nevar ieslēgt automātisko filtru
tīrīšanu
 Informējiet klientu dienestu.
Klientu apkalpošanas dienests
Ja traucējumu nav iespējams novērst,
ierīce jāpārbauda klientu servisam.
Utilizācija
Beidzoties ierīces kalpošanas laikam, tā ir
jāutilizē atbilstoši likumā noteiktajām prasī-
bām.
Katrā valstī ir spēkā mūsu uzņēmuma atbil-
dīgās sabiedrības izdotie garantijas nosa-
cījumi. Garantijas termiņa ietvaros iespēja-
mos Jūsu iekārtas darbības traucējumus
mēs novērsīsim bez maksas, ja to cēlonis ir
materiāla vai ražošanas defekts. Garantijas
remonta nepieciešamības gadījumā ar pir-
kumu apliecinošu dokumentu griezieties
pie tirgotāja vai tuvākajā pilnvarotajā klien-
tu apkalpošanas dienestā.
Piederumi un rezerves daļas
– Drīkst izmantot tikai ražotājfirmas atļau-
tos piederumus un rezerves daļas. Ori-
ģinālie piederumu un oriģinālās rezer-
ves daļas garantē to, ka aparātu var
ekspluatēt droši un bez traucējumiem.
– Visbiežāk pieprasīto rezerves daļu klās-
tu Jūs atradīsiet lietošanas rokasgrā-
matas galā.
– Turpmāko informāciju par rezerves da-
ļām Jūs saņemsiet saitā www.kaerc-
her.com, sadaļā Service.
– 8
LV

Garantija

261

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: