Download  Print this page

Aparāta Elementi; Simboli Uz Aparāta; Drošības Norādījumi - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Aparāta elementi
1 Elektrodi
2 Sūkšanas šļūtene
3 Gaisa izplūde, saspiests gaiss
4 Sūkšanas galviņas fiksators
5 Gaisa ieplūde, motora dzesēšanas
gaiss
6 Sūkšanas galviņa
7 Netīrumu tvertne
8 Savienotājuzmava
9 Vadrullīšu stiprinājums
10 Vadrullītis
11 Sūkšanas uzgalis
12 Sprausla grīdas tīrīšanai
13 Sūkšanas caurule
14 Sūkšanas šļūtenes diametra regulēša-
nas slēdzis
15 Kabeļa āķis
16 Filtra pārsegs
17 Rokturis aparāta pārnēsāšanai
18 Vadāmais rokturis
19 Sūkšanas šļūtenes diametra skala
20 Līkums
21 Sūkšanas jaudas regulators (min-max)
22 Kontrollampiņa
23 Kontaktligzda
24 Automātiskā filtra attīrīšana
25 Galvenais slēdzis
26 Plakani salocītais filtrs.
27 Filtra tīrīšana
28 Grīdas sprauslas turētājs
29 Noteces šļūtene
30 Sūkšanas cauruļu turētājs
31 Turētājs uzgalim savienojumu tīrīšanai
32 Tīkla kabelis
33 Datu plāksnīte
Simboli uz aparāta
M
BRĪDINĀJUMS: Šis aparāts satur veselī-
bai kaitīgus putekļus. Tā iztukšošanu un
apkopi, ieskaitot putekļu maisiņa izņemša-
nu, drīkst veikt tikai kompetentas perso-
nas, kuras valkā piemērotu individuālo aiz-
sargaprīkojumu. Neieslēdziet pirms nav in-
stalēta visa filtru sistēma un nav pārbaudī-
ta apjoma plūsmas kontroles darbība.
PES
PTFE
Drošības norādījumi
BĪSTAMI
– Ja izmantotais gaiss tiek izvadīts atpa-
kaļ telpā, tad telpā ir jābūt pietiekamai
gaisa apmaiņas intensitātei L. Lai ievē-
rotu prasītās robežvērtības, atpakaļ no-
vadītā apjoma plūsma drīkst būt maksi-
māli 50% no svaigā gaisa apjoma plūs-
mas (telpas apjoms V
ņas intensitāte L
ventilēšanas pasākumiem ir spēkā:
L
=1h
.
–1
W
– 2
LV
!
Plakani salocītais filtrs.
Pasūtījuma
6.904-367.0
Nr.
Plakani salocītais filtrs
(PES)
Pasūtījuma
6.904-360.0
Nr.
Plakani salocītais filtrs (PT-
FE)
Pasūtījuma
6.907-455.0
Nr.
Atkritumu maisiņš
Pasūtījuma
6.596-886.0
Nr.
x gaisa apmai-
R
). Bez īpašiem
W
M
255

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: