Download  Print this page

Prvky Prístroja; Symboly Na Prístroji; Bezpečnostné Pokyny - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Prvky prístroja
1 Elektródy
2 Sacia hadica
3 Výstup vzduchu, pracovný vzduch
4 Uzáver vysávacej hlavy
5 Vstup vzduchu, chladiaci vzduch motora
6 Vysávacia hlava
7 Nádrž na nečistoty
8 Spojovací nátrubok
9 Chránič koliesok
10 Otočné koleso
11 Sacie hrdlo
12 Podlahová hubica
13 Vysávacia rúra
14 Otočný vypínač pre priemer vysávacej
hadice
15 Hák na kábel
16 Kryt filtra
17 Rukovät' na prenášanie
18 Posuvná rukoväť
19 Stupnica s priemermi vysávacej hadice
20 Koleno
21 Otočný regulátor pre nasávací výkon
(min-max)
22 Kontrolka
23 Zásuvka
24 Automatické vyčistenie filtra
25 Hlavný vypínač
26 Plochý skladaný filter
27 Očistenie filtra
28 Držiak trysky na podlahu
29 Vypúšťacia hadica
30 Držiak na nasávaciu rúrkzu
31 Držiak na štrbinovú hubicu
32 Siet'ový kábel
33 Výrobný štítok
204
Symboly na prístroji
M
POZOR: Tento prístroj obsahuje zdraviu
nebezpečný prach. Vyprazdňovanie a
údržbu vrátane odstraňovania prachového
vaku smie robiť len odborný personál, kto-
rý nosí vhodný osobný ochranný výstroj.
Nezapínajte, dokiaľ nie je inštalovaný kom-
pletný filtračníý systém a dokiaľ nebola
overená kontrola objemového prúdu.
PES
PTFE
Bezpečnostné pokyny
NEBEZPEČENSTVO
– Ak sa vyfukovaný vzduch vedie späť do
miestnosti, musí byť v miestnosti za-
bezpečený dostatočný koeficient výme-
ny vzduchu L. Aby mohli byť dodržané
požadované medzné hodnoty, objemo-
vý prietok spätne privádzaného vzdu-
chu môže byť najviac 50 % objemové-
ho prietoku čerstvého vzduchu (objem
miestnosti V
chu L
). Ak nie sú zabezpečené vetra-
W
cie opatrenia, platí: L
– 2
SK
!
Plochý skladaný filter
Objednáva-
6.904-367.0
cie číslo
Plochý skladací filter (PES)
Objednáva-
6.904-360.0
cie číslo
Plochý skladací filter (PT-
FE)
Objednáva-
6.907-455.0
cie číslo
Vrecko na zber prachu
Objednáva-
6.596-886.0
cie číslo
x koeficient výmeny vzdu-
R
=1h
.
–1
W
M

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: