Download  Print this page

Transport; Hoiulepanek - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Transport

ETTEVAATUS
Vigastusoht! Transportimisel jälgige sead-
me kaalu.
 Imiliitmiku sulgemine, vt märgimu.
 Võtke imitoru koos põrandaotsakuga
hoidikust välja. Kandmiseks võtke kinni
seadme kandesangast ja imitorust, mit-
te tõukesangast.
 Sõidukites transportimisel fikseerige
seade vastavalt kehtivatele määrustele
libisemise ja ümbermineku vastu.

Hoiulepanek

ETTEVAATUS
Vigastusoht! Ladustamisel jälgige seadme
kaalu.
Seda seadet tohib ladustada ainult siseruu-
mides.
Korrashoid ja tehnohooldus
OHT
Enne kõiki töid seadme juures tuleb seade
välja lülitada ja pistik seinakontaktist välja
tõmmata.
Tolmu eemaldavad seadmed on vastavalt
kutseliidu eeskirjadele A1 kaitseseadmed
ohtude vältimiseks ja kõrvaldamiseks.
– Kasutaja poolt hooldamiseks tuleb sea-
de koost lahti võtta, puhastada ja hool-
dada, kuivõrd see on võimalik, ilma
seejuures hoolduspersonali ja teisi isi-
kuid ohustamata. Vajalike ohutusnõue-
te hulka kuulub muuseas lahtivõtmisele
eelnev kahjulike ainete neutraliseerimi-
ne. Hoolitsege eelnevalt selle eest, et
kohas, kus masin koost lahti võetakse,
oleks filtreeritud ventilatsioon, puhasta-
tud tööpind ning et rakendataks sobivad
abinõud personali kaitseks.
– Seadme välispind tuleb enne ohualast
eemaldamist tolmuimeja meetodil ohtli-
kest ainetest puhastada ja puhtaks püh-
kida või töödelda tihendusvahendiga.
Pärast ohualast eemaldamist tuleb
seadme kõiki osi käsitleda saastatud
osadena. Tolmu levimise vältimiseks
tuleb rakendada sobivaid meetmeid.
– Hooldus- ja remonttööde käigus tuleb
minema visata kõik saastatud osad,
mida ei ole võimalik rahuldaval määral
puhastada. Sellised osad tuleb utilisee-
rida õhukindlates kottides vastavalt
kehtivatele jäätmekäitluseeskirjadele.
– Seadme transportimisel ja hooldamisel
tuleb imiava ühendusmuhvi abil sulge-
da.
HOIATUS
Ohutusseadiseid ohtude ennetamiseks tu-
leb regulaarselt hooldada. See tähendab,
vähemalt kord aastat tootja või instrueeri-
tud isiku poolt ohutustehniliselt laitmatu
funktsiooni osas kontrollida, nt seadme ti-
hedus, filtri vigastus, kontrollseadiste funkt-
sioon.
TÄHELEPANU
Vigastusoht! Ärge kasutage puhastami-
seks silikooni sisaldavaid hooldusvahen-
deid.
– Lihtsamaid hooldustöid saate Te ka ise
teostada.
– Seadme pealispinda ja mahuti sisekül-
ge tuleb regulaarselöt niiske lapiga pu-
hastada.
OHT
Oht tervist kahjustava tolmu näol. Hooldus-
tööde puhul (nt filtri vahetus) tuleb kanda
P2 või kõrgema klassi kaitsemaski ja ühe-
kordselt kasutatavat riietust.
Madalvoltfiltri vahetamine
 Avage filtrikate.
 Võtke madalvoltfilter välja.
 Utiliseerige kasutatud madalvoltfilter
tolmukindlalt suletud kotis vastavalt
kehtivatele seadusesätetele.
 Eemaldage puhta õhu poolele kogune-
nud mustus.
 Pange asemele uus madalvoltfilter.
 Sulgege filtri kate, see peab kuuldavalt
kinnituma.
– 6
ET
249

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: