Download  Print this page

Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual Page 80

Hide thumbs

Advertisement

Læs original brugsanvisning in-
den første brug, følg anvisnin-
gerne og opbevar vejledningen til senere
efterlæsning eller til den næste ejer.
- Inden første ibrugtagelse skal betje-
ningsvejledningen og sikkerhedshen-
visningerne nr. 5.956-249 læses!
- Hvis driftsvejledningen og sikkerheds-
anvisningerne ikke overholdes, kan der
opstå skader på apparatet og risici for
brugeren og andre personer.
- Ved transportskader skal forhandleren
informeres omgående.
Indholdsfortegnelse
Miljøbeskyttelse . . . . . . . . . . . DA
Faregrader . . . . . . . . . . . . . . . DA
Bestemmelsesmæssig anven-
delse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DA
Maskinelementer. . . . . . . . . . . DA
Symboler på maskinen . . . . . . DA
Sikkerhedsanvisninger . . . . . . DA
Ibrugtagning . . . . . . . . . . . . . . DA
Betjening . . . . . . . . . . . . . . . . . DA
Transport. . . . . . . . . . . . . . . . . DA
Opbevaring . . . . . . . . . . . . . . . DA
Hjælp ved fejl . . . . . . . . . . . . . DA
Bortskaffelse . . . . . . . . . . . . . . DA
Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . DA
ring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DA
Tekniske data . . . . . . . . . . . . . DA
Miljøbeskyttelse
Emballagen kan genbruges.
Smid ikke emballagen ud sam-
men med det almindelige hus-
holdningsaffald, men aflever den
til genbrug.
80
Udtjente apparater indeholder
værdifulde materialer, der kan
og bør afleveres til genbrug. Bat-
terier, olie og lignende stoffer er
ødelæggende for miljøet. Afle-
ver derfor udtjente apparater på
en genbrugsstation eller lignen-
de.
Henvisninger til indholdsstoffer
(REACH)
Aktuelle oplysninger til indholdsstoffer fin-
der du på:
www.kaercher.com/REACH
1
FARE
1
En umiddelbar truende fare, som kan føre
til alvorlige personskader eller død.
1
ADVARSEL
2
En muligvis farlig situation, som kan føre til
2
alvorlige personskader eller til død.
2
FORSIGTIG
3
Henviser til en mulig farlig situation, der kan
5
føre til lette personskader.
6
BEMÆRK
6
Henviser til en mulig farlig situation, der kan
6
føre til materiel skade.
7
Bestemmelsesmæssig
8
8
8
- Maskinen er til våd- og tørrensning af
gulvflader og vægge.
9
- Apparatet er egnet til udsugning af tørt,
10
ikke brændbart, sundhedsskadelig støv
fra maskiner og apparater; støvklasse
M iht. EN 60 335-2-69. Begrænsning:
Der må ikke suges kræftfremkaldende
stoffer ud over træstøv.
- Denne maskine er egnet til erhvervs-
mæssig brug, f.eks. på hoteller, skoler,
sygehuse, fabrikker, butikker, kontorer
og udlejningsvirksomheder.
- 1
DA
Faregrader
anvendelse

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: