Download  Print this page

Uruchamianie - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

– Urządzenie i substancje, dla których
jest ono przeznaczone, włącznie z bez-
pieczną procedurą usuwania nagroma-
dzonego materiału, mogą być obsługi-
wane jedynie przez odpowiednio prze-
szkolony personel.
– Urządzenie zawiera szkodliwe dla zdro-
wia pyły. Opróżnianie i konserwacja,
włącznie z usuwaniem zbiorników pyłu,
mogą być przeprowadzane tylko przez
fachowy personel, używający odpo-
wiedniego wyposażenia ochronnego.
– Nie używać urządzenia bez kompletne-
go systemu filtracyjnego.
– Należy przestrzegać właściwych prze-
pisów bezpieczeństwa, odnoszących
się do obsługiwanych materiałów.

Uruchamianie

Urządzenie przystosowane jest do eksplo-
atacji w dwóch trybach pracy:
1 tryb odkurzania przemysłowego (urzą-
dzenie nie jest podłączone do gniazda)
2 tryb usuwania pyłu (urządzenie podłą-
czone do gniazda)
 Podłączyć wąż ssący i w zależności od
trybu pracy zamontować dyszę zasysa-
jącą lub podłączyć do urządzenia wy-
twarzającego pył.
OSTRZEŻENIE
Podczas odkurzania nigdy nie wyjmować
płaskiego filtra falistego.
OSTRZEŻENIE
Nie odkurzać bez filtra, gdyż może to do-
prowadzić do uszkodzenia silnika ssącego
i stanowić zagrożenie dla zdrowia w wyniku
silniejszego wydmuchu drobnego pyłu.
Klakson
Klakson odzywa się wtedy, gdy prędkość
powietrza spada poniżej 20 m/s.
Wskazówka: Klakson reaguje na podciś-
nienie.
 Ustawić pokrętło na właściwą średnicę
węża ssącego.
System Antystatyczny
Za pomoc uziemionego króćca przyłącze-
niowego odprowadzane są ładunki statycz-
ne. W ten sposób zapobiega się tworzeniu
iskier oraz impulsów prądowych przy wypo-
sażeniu (opcja) przewodzącym prąd.
Odkurzanie na sucho
– Urządzenie wyposażone jest w worek
włókninowy z suwakiem zamykającym,
nr katalogowy 6.907-480.0 (5 sztuk).
– Urządzenie wyposażone jest w worek
na odpady z tasiemką zamykającą, nr
katalogowy 6.596-886.0 (10 sztuk).
Wskazówka: Za pomocą tego urządzenia
można odsysać wszelkie rodzaje pyłów do
klasy pyłów M. Prawo przewiduje użycie
worka do zbierania kurzu (nr katalogowy,
zob. Systemy filtracyjne).
Wskazówka: Jako odkurzacz przemysło-
wy urządzenie przystosowane jest do zasy-
sania i może być stosowane także jako
przenośne urządzenie do usuwania su-
chych, niepalnych pyłów o parametrach
MAK (maksymalnego stężenia w miejscu
pracy) równych lub większych od 0,1 mg/
m
.
3
– Przy zasysaniu drobnego kurzu można
dodatkowo używać worka włókninowe-
go, worka na odpady lub filtra membra-
nowego (wyposażenie specjalne).
Montaż worka włókninowego
Rysunek
 Odblokować i zdjąć głowicę ssącą.
 Nałożyć worek włókninowy
 Nałożyć i zablokować głowicę ssącą.
Zakładanie worka na odpady
Rysunek
Wskazówka: Otwór worka na odpady musi
być w pełni przeciągnięty ponad osadem
króćca ssącego.
 Odblokować i zdjąć głowicę ssącą.
 Nałożyć worek na odpady.
 Wywinąć worek na odpady przez kra-
wędź zbiornika.
 Nałożyć i zablokować głowicę ssącą.
– 3
PL
185

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: