Download  Print this page

İşletime Alma - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

– Bu cihazda sağlığa zararlı toz mevcut-
tur. Boşaltım ve bakım işlemleri, toz bi-
rikim alanlarının da dahil olduğu alanlar,
sadece yetkili personel tarafından uy-
gun kıyafetle yapılması gereklidir.
– Cihazı komple filtre sistemi olmadan
kullanmayın.
– İşleme tâbi tutulacak materyallerle ilgili
uygulanabilen güvenlik düzenlemeleri-
ne uyulmalıdır.
İşletime alma
Cihaz 2 çalışma şekline olanak sağlar:
1 Sanayi tipi toz emme modu (priz dolu
değil)
2 Toz boşaltma modu (priz dolu)
 Vakum hortumunu bağlayın ve çalışma
türüne bağlı olarak hortuma emme me-
mesini takın ya da tozu oluşturan ciha-
za hortumu bağlayın.
UYARI
Emme sırasında yassı katlama filtresi ke-
sinlikle çıkartılmamalıdır.
UYARI
Filtre parçası olmadan toz emilmemelidir,
çünkü aksi halde emme motoru zarar göre-
bilir ve daha fazla toz çıkmasından dolayı
sağlık açısından tehlike söz konusu olabilir
Korna
Hava hızının 20 m/s altına inmesi durumun-
da korna öter.
Not: Korna, alçak basınca tepki verir.
 Ayar düğmesini doğru vakum hortumu
kesitine ayarlayın.
Anti statik sistem
Topraklanmış bağlantı ağzı ile statik yük-
lenmeler boşaltılır. Bu sayede, elektrik ile-
ten aksesuarla (opsiyon) kıvılcım oluşumu
ve akım darbeleri önlenir.
Kuru emme
– Cihaz, kapak mandalına sahip bir elyaf
filtre torbası ile donatılmıştır, Sipariş
No. 6.907-480.0 (5 adet).
– Cihaz, kapatma şeritlerine sahip bir bo-
şaltma torbasıyla donatılmıştır, Sipariş
No. 6.596-886.0 (10 adet).
Not: Bu cihaz ile M toz sınıfına kadar her
tür toz emilebilir. Bir toz toplama torbasının
kullanılması (Sipariş No. için Bkz. "Filtre
sistemleri) yasal olarak zorunludur.
Not: Cihaz, 0,1 mg/m
AGW değerlerine sahip kuru, yanıcı olma-
yan tozların süpürülmesi için sanayi tipi toz
süpürgesi olarak süpürme için ve yeri de-
ğiştirilen çalışma için toz boşaltıcı olarak
uygundur.
– İnce tozun emilmesi sırasında, ek ola-
rak bir elyaf filtre torbası, bir boşaltma
torbası ya da bir diyafram filtresi (özel
aksesuar) kullanılabilir.
Elyaf filtre torbasının takılması
Şekil
 Emme kafasının kilidini açın ve kafayı
çıkartın.
 Elyaf filtre torbasını takın.
 Emme kafasını yerleştirin ve kilitleyin.
Boşaltma torbasının takılması
Şekil
Not: Boşaltma torbasının deliği, emme ağ-
zının tabanı üzerine komple çekilmelidir.
 Emme kafasının kilidini açın ve kafayı
çıkartın.
 Boşaltma torbasını takın.
 Boşaltma torbasını haznenin üzerine
geçirin.
 Emme kafasını yerleştirin ve kilitleyin.
Diyafram filtresinin takılması
TEHLIKE
Sağlığa zararlı tozların süpürülmesi sıra-
sında diyafram filtresi kullanılmamalıdır.
Not: Elyaf filtre torbası/boşaltma torbası ol-
madan çalışma sırasında bir diyafram filtre-
si kullanılabilir.
Şekil
 Emme kafasının kilidini açın ve kafayı
çıkartın.
 Diyafram filtresini (özel aksesuar) haz-
ne kenarının üzerinden çekin.
 Emme kafasını yerleştirin ve kilitleyin.
– 3
TR
'ten daha büyük
3
133

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: