Download  Print this page

Обслужване - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

 Затворете торбичката за събиране
плътно с лентата за затваряне под
отвора.
 Свалете торбичката за събиране.
 Отстранете торбичката за събиране
като отпадък съгласно законовите
предписания.
 Всмукателната глава да се постави и
да се блокира.
– При изсмукване на мокри замърсява-
ния винаги трябва да се отстранява
торбичката за събиране.
Отстраняване на мембранния
филтър
Фигура
 Всмукателната глава да се освободи
и да се свали.
 Отстранете мембранния филтър
 Всмукателната глава да се постави и
да се блокира.
– При изсмукване на мокри замърсява-
ния винаги трябва да се отстранява
мембранният филтър (специална
принадлежност).
Изпуснете мръсната вода
Фигура
 Мръсната вода да се изпусне от мар-
куча за изпускане.
Общи положения
– При изсмукване на мокри замърсява-
ния с дюзата за мека мебел или фу-
ги, респ. когато предимно се изсмук-
ва вода от съд, се препоръчва да се
изключи функцията "Автоматично
почистване на филтъра".
– При достигане на макс. ниво на теч-
ността уредът изключва автоматич-
но.
– При не проводими течност (напр.
емулсия при пробиване, масла и
мазнини) уредът не изключва при
пълен резервоар. Нивото на за-
пълване трябва да се проверява
непрекъснато и резервоара да се
изпразва своевременно.
– След приключване на мокрото из-
смукване: Почистете плоския фил-
тър с функцията за почистване на
филтъра. Почистете електродите с
четка. Почистете резервоара с влаж-
на кърпа и го подсушете.
Връзка с клип
Фигура
Всмукателният маркуч е оборудван със
система с клип. Могат да се присъеди-
нят всички принадлежности C-35/C-DN-
35.
Обслужване
Включване на уреда
 Включете щепсела в електрическата
мрежа.
 Свържете уреда към главния прекъс-
вач.
Да се настрои мощността на
 Мощността на всмукване (мин-макс)
да се настрои от въртящия се регула-
тор.
Работа с електрически
ОПАСНОСТ
Опасност от нараняване и повреда!
Щепселът е предназначен само за ди-
ректно свързване на електрически ин-
струменти към прахосмукачката. Вся-
ка друга употреба на щепсела е недо-
пустима.
 Щепсела на електрическия инстру-
мент да се пъхне в прахосмукачката.
 Свържете уреда към главния прекъс-
вач.
Контролната лампа свети, прахосмукач-
ката се намира в режим Standby.
Указание: Прахосмукачката се включва
и изключва автоматично с електриче-
ския инструмент.
Указание: Прахосмукачката има забавя-
не при потегляне до 0,5 секунди и пос-
ледващ ход от до 15 секунди.
– 5
BG
всмукване
инструменти
237

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: