Download  Print this page

Idrifttagning - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

– Apparaten innehåller hälsovådligt
damm. Tömning och underhåll inklusive
hantering av dammuppsamlingsbehål-
laren får endast utföras av kvalificerad
personal med motsvarande skyddsut-
rustning.
– Använd aldrig apparaten utan ett kom-
plett filtreringssystem.
– Säkerhetsbestämmelser för det materi-
al som skall hanteras måste beaktas.

Idrifttagning

Apparaten kan användas i 2 driftssätt:
1 Industriell dammsugardrift (stickkontakt
ej belagd)
2 Dammavskiljningsdrift (stickkontakt be-
lagd)
 Anslut sugslangen och - beroende på
användningen - sätt på sugdysan eller
anslut till apparaten där damm ska av-
skijas.
VARNING
Under sugning får platveckfiltret aldrig tas
bort.
VARNING
Sug inte utan filterelement eftersom sug-
motorn då kan skadas och hälsoriskerna
ökar p.g.a. förhöjd finstoffsandel!
Tutan ljuder när lufthastigheten sjunker un-
der 20 m/s.
Observera: Tutan reagerar på undertryck.
 Ställ in vridreglaget på rätt sugslangst-
värsnitt.
Anti-Statik-System
Med det jordade anslutningsfästet avleds
statisk uppladdning. Därigenom förhindras
gnistbildning och stötar med elektriskt le-
dande tillbehör (tillval).
Torrsugning
– Apparaten är utrustad med en filterpåse
med förslutningslaska, beställnings-
nummer. 6.907-480.0 (5 styck).
– Apparaten är utrustad med en avfalls-
påse med förslutningsremsa, beställ-
ningsnr. 6.596-886.0 (10 styck)
Tuta
Observera: Med detta aggregat kan alla
sorters damm upp till dammklass M sugas
upp. Användning av dammpåse (beställ-
ningsnummer, se filtersystem) är tvingande
föreskrivet.
Observera: Maskinen är lämplig att använ-
das som industridammsugare för uppsug-
ning och som dammborttagare på olika
driftsplatser och då för uppsugning av torrt,
ej brännbart damm med AGW-värden hö-
gre än 0,1 mg/m
– Vid sugning av stoft skall därutöver en
filterfiberpåse, en avfallshanteringspå-
se eller ett membranfilter (specialtillbe-
hör) användas.
Sätta i fliesfilterpåse
Bild
 Lossa spärr på sughuvudet och ta av
det.
 Trä på fliesfilterpåse.
 Sätt på sughuvudet och lås fast.
Sätt i avfallspåse
Bild
Observera: Avfallspåsens öppning måste
dras helt över sugrörets avsats.
 Lossa spärr på sughuvudet och ta av
det.
 Sätt avfallspåse på plats.
 Drag avfallspåsen över behållaren.
 Sätt på sughuvudet och lås fast.
Montera in membranfilter
FARA
Membranfiltret får inte sättas i vid uppsug-
ning av hälsovådligt damm.
Anmärkning: Vid drift utan fiberfilterpåse/
avfallshanteringspåse kan ett membranfilt-
er användas.
Bild
 Lossa spärr på sughuvudet och ta av
det.
 Dra membranfiltret (specialtillbehör)
över behållarkanten.
 Sätt på sughuvudet och lås fast.
– 3
SV
.
3
101

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: