Download  Print this page

Käyttöönotto - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

– Tämä laite sisältää terveydelle haitallis-
ta pölyä. Vain asiantuntijat, jotka käyttä-
vät vastaavia suojavarusteita, saavat
suorittaa tyhjennys- ja huoltotoimenpi-
teitä, mukaan lukien pölynkeruusäiliöi-
den tyhjennyksen.
– Älä käytä laitetta ilman täydellistä suo-
datusjärjestelmää.
– Kaikkia käsiteltäviä aineita koskevia tur-
vamääräyksiä on noudatettava.
Käyttöönotto
Laitteessa on 2 käyttötapaa:
1 teollisuuspölynimurikäyttö (pistorasia ei
käytössä)
2 pölynpoistokäyttö (pistorasia käytössä)
 Liitä imuletku ja varusta se käyttömuo-
dosta riippuen imusuuttimella tai liitä se
pölyä tuottavaan laitteeseen.
VAROITUS
Imuroinnin aikana ei saa koskaan poistaa
poimusuodatinta.
VAROITUS
Imurointi ilman suodatinelementtiä on kiel-
letty, koska muuten imumoottoria vaurioite-
taan ja lisääntynyt hienopölyn ulospääsy
aiheuttaa vaaraa terveydelle.
Äänimerkki
Äänimerkki kuuluu, kun ilman nopeus las-
kee alle 20 m/s.
Huomautus: Äänimerkki reagoi alipainee-
seen.
 Aseta kiertokytkin vastaamaan imuput-
ken todellista läpimittaa.
Antistaattinen järjestelmä
Maadoitetut liittimet johtavat staattiset la-
taukset pois. Täten estetään kipinät ja virta-
sysäykset sähköisesti johtavia lisävarustei-
ta (optio) käytettäessä.
Kuivaimu
– Laite on varustettu yhdellä sulkukielek-
keellä varustetulla kuitusuodatinpussil-
la, tilaus-nro. 6.907-480.0 (5 kpl).
– Imuri on varustettu yhdellä, sulkunau-
halla varustetulla pölynhävityspussilla,
tilaus-nro 6.596-886.0 (10 kpl).
Huomautus: Tällä laitteella voidaan imu-
roida kaikkia pölyjä pölyluokkaan M saak-
ka. Laki määrää käyttämään pölynkeruu-
pussia (tilausnumero, katso Suodatinjärjes-
telmät).
Huomautus: Laite soveltuu paikaltaan siir-
rettävänä teollisuuspölynimurina imuroin-
tiin ja pölynpoistolaitteena käytettäväksi
kuivien, ei palavien pölyjen, joiden HTP-
arvo (haitalliseksi tunnettu pitoisuus) on
suurempi tai yhtä suuri kuin 0,1 mg/m
– Hienojakoista pölyä imuroitaessa pitää
lisäksi käyttää kuitusuodatinpussia, hä-
vityspussia tai kalvosuodatinta (erikois-
varuste).
Kuitusuodatinpussin asettaminen
paikalleen
Kuva
 Vapauta imupää lukituksesta, poista
imupää.
 Aseta kuitusuodatinpussi paikalleen.
 Aseta imupää paikalleen ja lukitse se.
Hävityspussin laitto paikalleen
Kuva
Huomautus: Hävityspussin suu on vedet-
tävä kokonaan imukauluksen reunojen ym-
pärille.
 Vapauta imupää lukituksesta, poista
imupää.
 Aseta hävityspussi paikalleen.
 Käännä hävityspussin reunat säiliön
reunojen ylitse.
 Aseta imupää paikalleen ja lukitse se.
Kalvosuodattimen laitto paikalleen
VAARA
Kalvosuodatinta ei saa käyttää terveydelle
vaarallisia pölyjä imuroituessa.
Huomautus: Kun käyttö suoritetaan ilman
kuitusuodatinpussia/hävityspussia, voi-
daan käyttää kalvosuodatinta.
Kuva
 Vapauta imupää lukituksesta, poista
imupää.
 Vedä kalvosuodatin (erikoisvaruste)
säiliön reunojen ylitse.
 Aseta imupää paikalleen ja lukitse se.
– 3
FI
.
3
111

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: