Download  Print this page

Obsluha - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Klipové spojení
ilustrace
Sací hadice je vybavena klipovým systé-
mem. Všechny díly příslušenství C-35/C-
DN-35 lze připojit.

Obsluha

Zapnutí přístroje
 Zasuňte sít'ovou zástrčku do zásuvky.
 Zapněte přístroj hlavním spínačem.
Nastavení sacího výkonu
 Nastavení sacího výkonu se provádí
otočným regulátorem (min-max).
Práce s elektrickým nářadím
NEBEZPEČÍ
Nebezpečí úrazu a nebezpečí poškození!
Zásuvka je určena pouze pro připojení
elektrického nářadí k vysavači. Každé jiné
použití zásuvky není povoleno.
 Zasuňte síťovou zástrčku elektrického
nářadí do zásuvky na vysavači.
 Zapněte přístroj hlavním spínačem.
Kontrolka svítí, vysavač se nachází v poho-
tovostním režimu.
Upozornění: Vysavač se zapíná a vypíná
automaticky spolu s elektrickým nářadím.
Upozornění: Vysavač má rozběhové
zpoždění až 0,5 vteřiny a doběh až 15 vte-
řin.
Upozornění: Příkon elektrického nářadí ve
stavu připojení viz Technické parametry.
ilustrace
 Přizpůsobte adaptér pro přístroje na
přípojku elektrických nástrojů.
ilustrace
 Sejměte hubici se sací hadice.
 Namontujte adaptér pro přístroje k sací
hadici.
ilustrace
 Připojte adaptér pro přístroje k elektric-
kému nástroji.
Upozornění: Rozdílné průřezy sací hadice
jsou nutné k tomu, aby bylo možné přizpů-
sobení podle připojovacích průřezů obrá-
běcích zařízení.
 Minimální objemový průtok nastavte
otočným spínačem pro nastavení prů-
měru sací hadice.
Stupnice udává průměr sací hadice.
Upozornění: Pro režim odsávání v pohyb-
livém provozu (obráběcí zařízení je nasu-
nuto na vysavač) je nutné sladit vestavě-
nou kontrolu s připojeným obráběcím zaří-
zením (které vytváří prach). To znamená,
že při nedosažení minimálního objemové-
ho průtoku 20 m/s, který je potřebný k od-
sávání, je třeba uživatele varovat.
Automatické čištění filtru
Vysavač je vybaven novým zařízením na
čištění filtru - obzvlášť výkonným v souvis-
losti s jemným prachem. Filtrační skládaný
sáček je při tom každých 15 vteřin samočin-
ně vyčištěn nárazem vzduchu (doprováze-
ným charakteristickým zvukem).
Upozornění: Z výrobního závodu je auto-
matické čištění filtru zapnuté.
Upozornění: Vypínání a zapínání funkce
automatického čištění filtru je možné jen při
zapnutém zařízení.
– Vypnutí automatického čištění filtru:
 Vypněte vypínač. Světelná kontrolka ve
vypínači zhasne.
– Zapnutí automatického čištění filtru:
 Opět použijte vypínač. Světelná kont-
rolka ve vypínači se rozsvítí zeleně.
Vypnutí zařízení
 Vypněte přístroj hlavním spínačem.
 Vytáhněte zástrčku ze sítě.
Po každém použití
 Nádobu vyprázdněte
 Přístroj odsajte a utřete uvnitř i vně vlh-
kým hadrem.
Uložení přístroje
ilustrace
 Sací hadici a síťový kabel ukládejte tak,
jak ukazuje obrázek.
 Přístroj uložte v suché místnosti a za-
bezpečte jej proti používání nepovola-
nými osobami.
– 5
CS
167

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: