Download  Print this page

Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual Page 90

Hide thumbs

Advertisement

Før første gangs bruk av appa-
ratet, les denne originale bruks-
anvisningen, følg den og oppbevar den for
senere bruk eller for overlevering til neste
eier.
- Det er tvingende nødvendig å lese sik-
kerhetsinstruksene nr. 5.956-249 før
maskinen settes i drift!
- Hvis bruksanvisningen og sikkerhets-
anvisningene ikke følges, kan dette
medføre skader på apparatet og fare for
brukeren og andre personer.
- Informer straks forhandleren ved trans-
portskader.
Innholdsfortegnelse
Miljøvern . . . . . . . . . . . . . . . . . NO
Risikotrinn . . . . . . . . . . . . . . . . NO
Forskriftsmessig bruk . . . . . . . NO
Maskinorganer . . . . . . . . . . . . NO
Symboler på maskinen . . . . . . NO
Sikkerhetsanvisninger. . . . . . . NO
Ta i bruk . . . . . . . . . . . . . . . . . NO
Betjening . . . . . . . . . . . . . . . . . NO
Transport. . . . . . . . . . . . . . . . . NO
Lagring . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO
Pleie og vedlikehold . . . . . . . . NO
Feilretting . . . . . . . . . . . . . . . . NO
Avfallshåndtering. . . . . . . . . . . NO
Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO
EU-samsvarserklæring . . . . . . NO
Tekniske data . . . . . . . . . . . . . NO
90
Materialet i emballasjen kan re-
sirkuleres. Ikke kast emballasjen
i husholdningsavfallet, men le-
ver den inn til resirkulering.
Gamle apparater inneholder ver-
difulle materialer som kan resir-
kuleres. Disse bør leveres inn til
gjenvinning. Batterier, olje og lig-
nende stoffer må ikke komme ut
i miljøet. Gamle maskiner skal
derfor avhendes i egnede inn-
samlingssystemer.
Anvisninger om innhold (REACH)
Aktuell informasjon om stoffene i innholdet
1
finner du under:
1
www.kaercher.com/REACH
1
2
2
FARE
2
For en umiddelbar truende fare som kan
3
føre til store personskader eller til død.
4
ADVARSEL
5
For en mulig farlig situasjon som kan føre til
6
store personskader eller til død.
6
FORSIKTIG
7
Anvisning om en mulig farlig situasjon som
8
kan føre til mindre personskader.
8
OBS
8
Anvisning om en mulig farlig situasjon som
8
kan føre til materielle skader.
9
Forskriftsmessig bruk
- Denne maskinen er beregnet for våt- og
tørr-rengjøring av gulv- og veggflater.
- Apparatet er beregnet på oppsuging av
tørt, ikke helseskadelig støv fra maski-
ner og apparater, egnet for støvklasse
M i hht. EN 60 335-2-69. Begrensning:
Det må ikke suges opp kreftfremkallen-
de stoffer, foruten trestøv.
- Denne maskinen egner seg til industri-
elt bruk, f.eks. i hoteller, skoler, syke-
hus, fabrikker, butikker, kontorer og ut-
leiefirmaer.
- 1
NO
Miljøvern
Risikotrinn

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: