Download  Print this page

Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual Page 213

Hide thumbs

Advertisement

Prije prve uporabe Vašeg uređa-
ja pročitajte ove originalne radne
upute, postupajte prema njima i sačuvajte
ih za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasni-
ka.
- Prije prvog stavljanja u pogon obave-
zno pročitajte sigurnosne naputke br.
5.956-249!
- U slučaju nepoštivanja uputa za upora-
bu i sigurnosnih naputaka može doći do
oštećenja na uređaju i opasnosti za ru-
kovatelja i druge osobe.
- U slučaju oštećenja pri transportu od-
mah obavijestite prodavača.
Pregled sadržaja
Zaštita okoliša . . . . . . . . . . . . . HR
Stupnjevi opasnosti. . . . . . . . . HR
Namjensko korištenje . . . . . . . HR
Simboli na uređaju . . . . . . . . . HR
Sigurnosni napuci . . . . . . . . . . HR
Stavljanje u pogon . . . . . . . . . HR
Rukovanje . . . . . . . . . . . . . . . . HR
Transport. . . . . . . . . . . . . . . . . HR
Skladištenje. . . . . . . . . . . . . . . HR
Njega i održavanje . . . . . . . . . HR
Otklanjanje smetnji . . . . . . . . . HR
Zbrinjavanje u otpad . . . . . . . . HR
Jamstvo. . . . . . . . . . . . . . . . . . HR
Tehnički podaci . . . . . . . . . . . . HR
Zaštita okoliša
Materijali ambalaže se mogu re-
ciklirati. Molimo Vas da ambala-
žu ne odlažete u kućne otpatke,
već ih predajte kao sekundarne
sirovine.
Stari uređaji sadrže vrijedne ma-
terijale koji se mogu reciklirati te
bi ih stoga trebalo predati kao
sekundarne sirovine. Baterije,
ulje i slični materijali ne smiju do-
spjeti u okoliš. Stoga Vas moli-
mo da stare uređaje zbrinete
preko odgovarajućih sabirnih su-
stava.
Napomene o sastojcima (REACH)
Aktualne informacije o sastojcima možete
pronaći na stranici:
www.kaercher.com/REACH
Stupnjevi opasnosti
OPASNOST
1
Za neposredno prijeteću opasnost koja za
1
posljedicu ima teške tjelesne ozljede ili
1
smrt.
2
UPOZORENJE
2
Za eventualno opasnu situaciju koja može
2
prouzročiti teške tjelesne ozljede ili smrt.
3
OPREZ
5
Napomena koja upućuje na eventualno
6
opasnu situaciju koja može prouzročiti lak-
6
še ozljede.
6
PAŽNJA
7
Napomena koja upućuje na eventualno
8
opasnu situaciju koja može prouzročiti ma-
8
terijalnu štetu.
8
Namjensko korištenje
9
10
- Ovaj je usisavač namijenjen za mokro i
suho usisavanje podnih i zidnih površi-
na.
- Uređaj je prikladan za usisavanje suhe,
nezapaljive prašine štetne po zdravlje
na strojevima i uređajima; klasa prašine
M sukladno EN 60 335-2-69. Ograni-
čenje: Ne smiju se usisavati kanceroge-
ne tvari, osim drvenih opiljaka.
- Ovaj uređaj je prikladan za profesional-
nu primjenu, npr. u hotelima, školama,
bolnicama, tvornicama, prodavaonica-
ma, uredima i ostalim poslovnim prosto-
rima.
- 1
HR
213

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: