Download  Print this page

Atliekų Tvarkymas; Garantija; Priedai Ir Atsarginės Dalys - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Siurbimo metu dulkės šalinamos
laukan
Paveikslas
 Patikrinkite, ar tinkamai įstatytas plokš-
čiasis klostuotas filtras ir, jei reikia, pa-
taisykite.
 Pakeiskite plokščiąjį klostuotą filtrą.
Automatinė išjungimo sistema
(drėgno valymo metu) nereaguoja
 Šepečiu nuvalykite elektrodus ir tarpą
tarp jų.
 Nuolat stebėkite elektros srovei nelai-
daus skysčio kiekį.
Pasigirs signalas
 Sukamąjį jungiklį nustatykite pagal siur-
bimo žarnos skerspjūvio.
 Medžiaginiam filtro maišeliui prisipil-
džius ir srovei tapus silpnesnei nei nu-
rodyta žemesnioji riba, maišelį reikia
pakeisti.
 Prisipildžius utilizavimo maišeliui ir nu-
krypus nuo mažiausio debito, šis mai-
šelis turi būti pakeistas.
 Pakeiskite plokščiąjį klostuotą filtrą.
Neveikia automatinė filtro valymo
sistema
 Neprijungta siurbimo žarna.
Neišsijungia automatinio filtro
valymo sistema
 Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarny-
bą.
Neįsijungia automatinio filtro
valymo sistema
 Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarny-
bą.
Klientų aptarnavimo tarnyba
Jei negalite pašalinti gedimo, pateikite
prietaisą patikrinti klientų aptarnavimo
tarnybai.
Atliekų tvarkymas
Pasibaigus tarnavimo laikui prietaiso atlie-
kas sutvarkykite remdamiesi teisės aktų
reikalavimais.
Kiekvienoje šalyje galioja mūsų įgaliotų
pardavėjų nustatytos garantijos sąlygos.
Galimus prietaiso gedimus garantijos galio-
jimo laikotarpiu pašalinsime nemokamai,
jei tokių gedimų priežastis buvo netinka-
mos medžiagos ar gamybos defektai. Dėl
garantinių gedimų šalinimo kreipkitės į
savo pardavėją arba artimiausią klientų ap-
tarnavimo tarnybą pateikdami pirkimą pa-
tvirtinantį kasos kvitą.
Priedai ir atsarginės dalys
– Leidžiama naudoti tik gamintojo patvir-
tintus priedus ir atsargines dalis. Origi-
nalių priedų ir atsarginių dalių naudoji-
mas užtikrina saugų, be gedimų prietai-
so funkcionavimą.
– Dažniausia naudojamų atsarginių dalių
sąrašas pateiktas naudojimo instrukci-
jos pabaigoje.
– Informacijos apie atsargines dalis galite
rasti interneto svetainės www.kaer-
cher.com dalyje „Service".
– 8
LT

Garantija

271

Advertisement

Table of Contents

   Related Content for Kärcher NT 55/1 Tact Te M

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: