Download  Print this page

Betjening - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Klipforbindelse
Figur
Sugeslangen er udstyret med et klipsy-
stem. Alle C-35/C-DN-35 tilbehørsdele kan
tilsluttes.

Betjening

Tænd for maskinen
 Sæt netstikket i.
 Tænd maskinen med hovedafbryderen.
Indstil sugeeffekt
 Sugeeffekten (min-maks) kan indstilles
på regulatoren.
Arbejde med el-værktøjer
FARE
Fare for person- og materialeskader! Stik-
dåsen er kun beregnet til direkte tilslutning
af el-værktøjer til sugeren. Et hvert andet
brug af stikdåsen er forbudt.
 Sæt el-værktøjets netstik i sugeren.
 Tænd maskinen med hovedafbryderen.
Kontrollampen lyser, sugeren er i standby-
modus.
Bemærk: Sugeren tændes og slukkes
automatisk sammen med el-værktøjet.
Bemærk: Sugeren har en startforsinkelse
på op til 0,5 sekunder og et efterløb på op
til 15 sekunder.
Bemærk: El-værktøjernes effekttilslut-
ningsdata, se tekniske data.
Figur
 Tilpas værktøjsapteren til el-værktøjets
tilslutning.
Figur
 Fjern det bøjede rørstykke på sugeslangen.
 Monter værktøjsadapteren på suge-
slangen.
Figur
 Slut værktøjsadapteren til el-værktøjet.
Bemærk: De forskellige sugeslangediame-
ter er nødvendige for at muliggøre tilpas-
ningen til bearbejdningsapparaternes til-
slutningstværsnit.
84
 Indstil min. volumenstrøm på drejekon-
takten til sugeslangens diameter.
Skalaen viser sugeslangens diameter.
Bemærk: Ved brug som afsuger til mobil
funktion (bearbejdningsapparatet er sat i
sugeren) skal den indbyggede overvågning
tilpasses det tilsluttede bearbejdningsap-
parat (støvproducerende apparat). Det vil
sige, hvis den til udsugningen nødvendige
min. volumenstrøm kommer under 20 m/s,
skal brugeren advares.
Automatisk filterrengøring
Sugeren er udstyret med et nyudviklet filter-
rengøringssystem, særdeles effektivt til fint
støv. Derved rengøres det flade foldefilter
hver 15. sekund automatisk med et luftstød
(pulserende lyd).
Bemærk: Den automatiske filterrengøring
er slået til fra fabrikkens side.
Bemærk: Den automatiske filterrengøing
kan slås til/fra, når maskinen er tændt.
– Sådan slås den automatiske filterren-
gøring fra:
 Tryk på kontakten. Kontrollampen i kon-
takten slukkes.
– Sådan slås den automatiske filterren-
gøring til:
 Tryk gentagne gange på kontakten.
Kontrollampen i kontakten lyser grøn.
Sluk for maskinen
 Sluk maskinen med hovedafbryderen.
 Træk netstikket ud.
Efter hver brug
 Tøm beholderen
 Maskinen rengøres indvendigt og ud-
vendigt ved at støvsuge den og tørre
den af med en fugtet klud.
Opbevaring af damprenseren
Figur
 Sugeslange og netkablet opbevares
ifølge figuren.
 Opbevar maskinen i et tørt rum og sørg
for at sikre den mod uvedkommendes
brug.
– 5
DA

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: