Download  Print this page

Transportavimas; Laikymas; Priežiūra Ir Aptarnavimas - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Transportavimas

ATSARGIAI
Sužalojimų ir pažeidimų pavojus! Transpor-
tuojant prietaisą, reikia atsižvelgti į jo svorį.
 Uždarykite siurbimo atvamzdį, žr. apie
drėgną valymą.
 Išimkite iš laikiklio siurbimo vamzdį su
antgaliu grindims. Norėdami nešti prie-
taisą, kelkite už rankenos ir siurbimo
vamzdžio, ne už stūmimo rankenos.
 Transportuojant įrenginį transporto
priemonėse, jį reikia užfiksuoti pagal
galiojančius reglamentus, kad neslystų
ir neapvirstų.

Laikymas

ATSARGIAI
Sužalojimų ir pažeidimų pavojus! Pastatant
laikyti prietaisą, reikia atsižvelgti į prietaiso
svorį.
Šį prietaisą galima laikyti tik patalpose.
Priežiūra ir aptarnavimas
PAVOJUS
Prieš visus prietaiso priežiūros darbus iš-
junkite prietaisą ir ištraukite elektros laido
kištuką iš tinklo lizdo.
Dulkes šalinantys aparatai pagal BGV A1
(Profesinės asociacijos prevencijos princi-
pų nuostatą) yra saugūs, mažo pavojingu-
mo arba nepavojingi įrengimai.
– Prieš remontuojant prietaisą, jį reikia iš-
montuoti, išvalyti ir techniškai prižiūrėti
taip, kad nekiltų pavojus aptarnaujan-
čiam personalui ir kitiems asmenims.
Prieš išmontavimą imkitės reikiamų at-
sargumo priemonių, įskaitant ir detoksi-
kaciją. Šios priemonės apima lokalų
dirbtinį patalpos, kur prietaisas išmon-
tuojamas, vėdinimą filtruojant orą, dar-
binių paviršių valymą ir tinkamą perso-
nalo apsaugą.
– Prieš paimant prietaisą iš pavojingos
vietos, nuo jo išorės reikėtų nusiurbti ir
švariai nuvalyti ar hermetiškai surinkti
nuodingas dulkes. Paimant prietaiso
dalis iš pavojingos vietos, jos turi būti
laikomos užterštomis. Reikia imtis tin-
kamų priemonių, kad būtų išvengta dul-
kių paskirstymo.
– Visos priežiūros ir remonto darbų metu
nepakankamai nuvalytos (dėl kažkokių
priežasčių) dalys turi būti išmetamos.
Tokios dalys turi būti šalinamos sanda-
riuose maišuose pagal atitinkamus to-
kių atliekų šalinimo reikalavimus.
– Transportuojant ir aptarnaujant prietai-
są siurbimo angą reikia uždaryti prijun-
giama įvore.
ĮSPĖJIMAS
Nuolat techniškai prižiūrėkite nelaimingų
atsitikimų prevencijos saugos įrangą. Tai
reiškia, kad ne rečiau nei kartą per metus
gamintojas arba kvalifikuotas specialistas
turi patikrinti, ar saugiai ir nepriekaištingai
veikia ši įranga, pavyzdžiui, ar sandarus
prietaisas, ar nepažeistas filtras, ar kontro-
linė įranga.
DĖMESIO
Pažeidimo pavojus! Valymui nenaudokite
priežiūros priemonių, kurių sudėtyje yra si-
likono.
– Paprastus aptarnavimo ir priežiūros
darbus galite atlikti patys.
– Prietaiso paviršių ir vidinę rezervuaro
pusę reguliariai nuvalykite drėgna
šluoste.
PAVOJUS
Žalingos dulkės kelia pavojų sveikatai. At-
likdami techninės priežiūros darbus (pavyz-
džiui, keisdami filtrą), naudokite P2 ar aukš-
tesnės klasės respiratorių ir vienkartinę ap-
rangą.
Plokščiojo klostuoto filtro keitimas
 Atidarykite filtro dangtelį.
 Išimkite plokščiąjį klostuotą filtrą.
 Panaudotą plokščiąjį klostuotą filtrą, ša-
linkite sandariame maišelyje laikyda-
miesi teisės aktų reikalavimų.
 Pašalinkite švaraus oro pusėje susikau-
pusius nešvarumus.
 Įdėkite naują plokščiąjį klostuotą filtrą.
 Uždarykite filtro dangtelį taip, kad girdi-
mai užsifiksuotų.
– 6
LT
269

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: