Download  Print this page

Transport - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Arbeide med elektroverktøy
FARE
Fare for personskader og materielle ska-
der! Stikkontakten er ment for direkte tilkob-
ling av elektroverktøy til sugeren. Enhver
annen bruk av stikkontakten er ikke tillatt.
 Sett inn støpselet fra det elektriske
verktøyet i støvsugeren.
 Slå på apparatet ved hjelp av hovedbry-
ter.
Kontrolllampen lyser, støvsugeren er i
Standby-modus.
Merk: Støvsugeren vil automatisk slås av
og på sammen med elektroverktøyet.
Merk: Støvsugeren har en startforsinkelse
på opp til 0,5 sekund, og vil fortsette å gå i
opp til 15 sekunder etter at den slås av.
Merk: For effektforbruk av elektriske verk-
tøy se Tekniske data.
Figur
 Verktøyadapteren tilpasses koblingen
på elektroverktøyet.
Figur
 Ta av det bøyde rørstykket på suge-
slangen.
 Monter verktøyadapteren på sugeslan-
gen.
Figur
 Koble verktøyadapteren til det elektris-
ke verktøyet.
Merk: De ulike sugeslangediametre er
nødvendig for å kunne tilpasse til tilkob-
lingsdiameter på bearbeidingsutstyret.
 Still inn minimum volumstrøm på dreie-
bryteren sugeslange-tverrsnitt.
Skalaen viser sugeslangens diameter.
Merk: For bruk som støvfjerner for mobilt
bruk (bearbeidingsapparat tilkoblet suge-
ren) må den innebygde overvåkningen til-
passes det tilkoblede bearbeidingsutstyret
(støvprodusent). Det betyr at ved en under-
skridelse av nødvendig minimum volums-
trøm på 20 m/s for oppsuging, vil brukeren
få en advarsel.
94
Automatisk filterrensing
Apparatet har en ny type filterrensing som
er spesielt virksomt for fint støv. Derved
renses det flate foldefilteret automatisk
hvert 15. sekund ved hjelp av luftstøt (pul-
senrende støy).
Merk: Den automatiske filterrengjøringen
er slått på fra fabrikken.
Merk: Den automatiske filterrengjøringen
kan bare slås på/av ved påslått aparat.
– Slå av automatisk filterrengjøring:
 Bruk bryteren. Kontrollampe i bryteren
slukkes.
– Slå på automatisk filterrengjøring:
 Bruk bryteren en gang til. Kontrollampe
i bryteren lyser grønn.
Slå maskinen av
 Slå av apparatet ved hjelp av hovedbry-
ter.
 Trekk ut nettstøpselet.
Etter hver bruk
 Tøm beholderen.
 Rengjør maskinen innvendig og utven-
dig ved å tørke av den med en fuktig
klut, og ved å bruke sugefunksjonen.
Oppbevaring av apparatet
Figur
 Oppbevar sugeslange og strømkabel i
henhold til figuren.
 Sett maskinen til oppbevaring i et tørt
rom, utilgjengelig for uvedkommende.
FORSIKTIG
Fare for personskader og materielle ska-
der! Pass på vekten av apparatet ved trans-
port.
 Lukk sugetilkobling, se våtsuging.
 Ta sugerør med gulvdyse ut av hode-
ren. For løfting, grip apparatet i bære-
håndtaket og i sugerøret, ikke i skyve-
bøylen.
 Ved transport i kjøretøyer skal appara-
tet sikres mot å skli eller velte etter de til
enhver tid gjeldende regler.
– 5
NO

Transport

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: