Download  Print this page

Kullanımı - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Klips bağlantısı
Şekil
Emme hortumu, bir klips sistemi ile donatıl-
mıştır. Tüm C-35/C-DN-35 aksesuar parça-
ları bağlanabilir.
Kullanımı
Cihazı açın
 Şebeke fişini takın.
 Cihazı ana şalterden açın.
Emme gücünün ayarlanması
 Emme gücünü (min-max) döner ayar
düğmesinden ayarlayın.
Elektrikli aletlerle çalışma
TEHLIKE
Yaralanma ve hasar tehlikesi! Priz, sadece
elektrikli aletlerin süpürgeye doğrudan bağ-
lanması için düzenlenmiştir. Prizin başka
türlü kullanılmasına izin verilmez.
 Elektrikli aletin elektrik fişini emiciye ta-
kın.
 Cihazı ana şalterden açın.
Kontrol lambası yanıyor, süpürge bekleme
modunda.
Not: Süpürme otomatik olarak elektrikli
aletle açılır ve kapatılır.
Not: Süpürge, 0i5 saniyeye kadar bir çalış-
ma gecikmesine ve 1,5 saniyeye kadar bir
çalışmaya devam etme süresine sahiptir.
Not: Elektrikli aletlerin güç bağlantı değeri
için Bkz. Teknik Bilgiler.
Şekil
 Alet adaptörünü elektrikli aletin bağlan-
tısına adapte edin.
Şekil
 Manifoldu emme hortumundan çıkartın.
 Alet adaptörünü süpürme hortumuna
takın.
Şekil
 Alet adaptörünü elektrikli alete bağla-
yın.
Not: İşleme cihazlarının bağlantı kesitleri-
ne adaptasyona olanak sağlamak için, çe-
şitli vakum hortumu kesitleri gereklidir.
 Döner şalterden süpürme hortumu kesi-
tinin minimum hacim akışını ayarlayın.
Cetvel, vakum hortumu kesitini gösterir.
Not: Yer değiştirmeli çalışma için toz bo-
şaltmalı çalışma için (işleme cihazı emiciye
takılmış), takılmış olan denetim, bağlı bulu-
nan işleme cihazına (toz üretici) uyarlan-
malıdır. Bu, emme için gerekli minimum ha-
cim akışının 20 m/s altına inmesi durumun-
da, kullanıcının uyarılması gerektiği anla-
mına gelir.
Otomatik filtre temizleme
Cihaz, özellikle ince tozlarda etkili olan yeni
bir filtre temizleme sistemine sahiptir. Bu sı-
rada, yassı katlama filtresi her 15 saniyede
bir hava darbesi ile otomatik olarak temizle-
nir (titreşimli ses).
Not: Otomatik filtre temizliği fabrika açıl-
mıştır.
Not: Otomatik filtre temizliğinin kapatılma-
sı/açılması sadece cihaz çalışırken müm-
kündür.
– Otomatik filtre temizlemenin kapatılma-
sı:
 Şaltere basın. Şalterdeki kontrol lamba-
sı söner.
– Otomatik filtre temizlemenin açılması:
 Şaltere tekrar basın. Şalterdeki kontrol
lambası yeşil olarak yanar.
Cihazın kapatılması
 Cihazı ana şalterden kapatın.
 Şebeke fişini prizden çekiniz.
Her çalışmadan sonra
 Kabı boşaltın.
 Cihazın dışını ve içini tozunu alarak ve
silerek nemli bir bezle temizleyin.
Cihazın saklanması
Şekil
 Vakum hortumu ve elektrik kablosunu
şekle uygun olarak saklayın.
 Cihazı kuru bir odada muhafaza edin ve
yetkisiz kullanıma karşı emniyete alın.
– 5
TR
135

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: