Download  Print this page

Uporaba - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Slika
Sesalna cev je opremljena s spojko. Na njo
lahko priklopite ves dodatni pribor z oznako
C-35/C-DN-35.

Uporaba

Vklop naprave
 Vtaknite omrežni vtič.
 Vklopite napravo na glavnem stikalu.
Nastavitev sesalne moči
 Sesalno moč (min-maks) nastavite na
vrtljivem regulatorju.
Delo z električnim orodjem
NEVARNOST
Nevarnost poškodbe in škode! Vtičnica je
namenjena le za neposredno priključitev
električnega orodja na sesalnik. Vsaka dru-
ga raba vtičnice ni dovoljena.
 Omrežni vtič električnega orodja vtakni-
te v sesalnik.
 Vklopite napravo na glavnem stikalu.
Kontrolna luč sveti, sesalnik se nahaja v
načinu pripravljenosti.
Opozorilo: Sesalnik se samodejno vklopi
in izklopi z električnim orodjem.
Opozorilo: Sesalnik ima zakasnitev zago-
na do 0,5 sekund in čas naknadnega teka
do 15 sekund.
Opozorilo: Za vrednosti priključne moči ele-
ktričnega orodja glejte tehnične podatke.
Slika
 Adapter za orodje prilagodite priključku
električnega orodja.
Slika
 Z gibke sesalne cevi odstranite koleno.
 Adapter za orodje montirajte na gibko
sesalno cev.
Slika
 Adapter za orodje priključite na električ-
no orodje.
Opozorilo: Različni prereze gibke sesalne
cevi so potrebni za omogočanje prilagodi-
tve priključnim prerezom naprav za obdelo-
vanje.
Spoj
 Na vrtljivem stikalu za prerez gibke se-
salne cevi nastavite minimalen volum-
ski tok.
Lestvica prikazuje prerez gibke sesalne ce-
vi.
Opozorilo: Za obratovanje kot odprašilo
pri obratovanju s spremembo lokacije (na-
prava za obdelovanje nataknjena na sesal-
niku) se mora vgrajeni nadzor prilagoditi
priključeni obdelovalni napravi (generatorju
prahu). To pomeni, da je potrebno pri nedo-
seganju minimalnega volumskega toka od
20 m/s, ki je potreben za odsesavanje, opo-
zoriti uporabnika.
Avtomatsko čiščenje filtra
Sesalnik ima čiščenje filtra novega tipa, kar
je posebej učinkovito pri drobnem prahu.
Pri tem se ploščato naguban filter vsakih 15
sekund z zračnim sunkom avtomatsko čisti
(pulzirajoč zvok).
Opozorilo: Avtomatično čiščenje filtra je
tovarniško vklopljeno.
Opozorilo: Izklop/vklop avtomatičnega či-
ščenja filtra je možno le pri vklopljeni napra-
vi.
– Izklop avtomatskega čiščenje filtra:
 Pritisnite stikalo. Kontrolna lučka na sti-
kalu ugasne.
– Vklop avtomatskega čiščenja filtra:
 Ponovno pritisnite stikalo. Kontrolna
lučka na stikalu sveti zeleno.
 Izklopite napravo na glavnem stikalu.
 Izvlecite omrežni vtič.
Po vsakem obratovanju
 Izpraznite posodo.
 Napravo od znotraj in od zunaj posesaj-
te in obrišite z vlažno krpo.
Shranjevanje naprave
Slika
 Gibko sesalno cev in omrežni kabel
shranite v skladu s sliko.
 Napravo pospravite v suh prostor in jo
zavarujte pred nepooblaščeno upora-
bo.
– 5
SL
Izklop stroja
177

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: