Download  Print this page

Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual Page 153

Hide thumbs

Advertisement

A készülék első használata előtt
olvassa el ezt az eredeti hasz-
nálati utasítást, ez alapján járjon el és tart-
sa meg a későbbi használatra vagy a kö-
vetkező tulajdonos számára.
- Az első üzembevétel előtt mindenkép-
pen olvassa el az 5.956-249 sz. bizton-
sági utasításokat!
- A gépkönyv és a biztonságtechnikai
utasítások be nem tartása esetén a ké-
szülék megrongálódhat és veszélybe
kerülhet annak kezelője, illetve más
személyek.
- Szállítási sérülések esetén azonnal tá-
jékoztassa a kereskedőt.
Tartalomjegyzék
Környezetvédelem . . . . . . . . . HU
Veszély fokozatok . . . . . . . . . . HU
Rendeltetésszerű használat . . HU
Készülék elemek. . . . . . . . . . . HU
Biztonsági tanácsok . . . . . . . . HU
Üzembevétel . . . . . . . . . . . . . . HU
Használat . . . . . . . . . . . . . . . . HU
Szállítás . . . . . . . . . . . . . . . . . HU
Tárolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . HU
Hulladék elszállítás . . . . . . . . . HU
Garancia . . . . . . . . . . . . . . . . . HU
Műszaki adatok . . . . . . . . . . . . HU
Környezetvédelem
A csomagolási anyagok újra-
hasznosíthatók. Kérjük, ne dob-
ja a csomagolást a házi szemét-
be, hanem vigye el egy újra-
hasznosító helyre.
A használt készülékek értékes
újrahasznosítható anyagokat
tartalmaznak, amelyeket újra-
hasznosító helyen kell elhelyez-
ni. Az elemeknek, olajnak és ha-
sonló anyagoknak nem szabad
a környezetbe kerülni. Ezért kér-
jük, a használt készülékeket
megfelelő gyűjtőrendszeren ke-
resztül távolítsa el.
Megjegyzések a tartalmazott anyagok-
kal kapcsolatban (REACH)
Aktuális információkat a tartalmazott anya-
gokkal kapcsolatosan a következő címen
talál:
www.kaercher.com/REACH
Veszély fokozatok
1
1
VESZÉLY
1
Azonnal fenyegető veszély, amely súlyos
2
testi sérüléshez vagy halálhoz vezet.
2
FIGYELMEZTETÉS
2
Esetlegesen veszélyes helyzet, amely sú-
3
lyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezet-
5
het.
6
VIGYÁZAT
6
Figyelmeztetés esetlegesen veszélyes
6
helyzetre, amely könnyű sérüléshez vezet-
7
het.
8
FIGYELEM
8
Lehetséges veszélyes helyzetre való fi-
9
gyelmeztetés, amely anyagi kárhoz vezet-
9
het.
10
Rendeltetésszerű használat
- A porszívó padló- és falfelületek nedves
és száraz tisztítására szolgál.
- A készülék csak gépeken és készüléke-
ken letelepedett száraz, nem éghető,
egészségre ártalmatlan az EN 60 335-
2-69 alapján M besorolási osztályú po-
rok leszívására alkalmas. Korlátozás:
Nem szabad, a fűrészpor kivételével,
rákkeltő anyagokat felszívni.
- Ez a készülék ipari használatra alkal-
mas, pl. szállodákban, iskolákban, kór-
házakban, üzemekben, boltokban, iro-
dákban és kölcsönző üzletekben.
- 1
HU
153

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: