Download  Print this page

Bortskaffelse; Garanti; Tilbehør Og Reservedele - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Der strømmer støv ud under
sugning
Figur
 Kontroller/korriger placeringen af det
flade foldefilter.
 Skift det flade foldefilter ud.
Frakoblingsautomatikken
(vådsugning) virker ikke
 Rengør elektroderne samt mellemrum-
met mellem elektroderne med en bør-
ste.
 Kontroller påfyldningsniveauet konstant
ved væsker, der ikke er strømledende.
Hornet kan høres
 Sæt drejekontakten til den korrekte su-
geslangediameter.
 Når stoffilterposen er fuld og ved under-
skridelse af minimumsvolumenstrøm-
men, skal stoffilterposen udskiftes.
 Når bortskaffelsesposen er fuld, og det
ikke længere er muligt at nå op på min.
volumenstrøm, skal posen skiftes ud.
 Skift det flade foldefilter ud.
Automatisk filterrengøring fungerer
 Sugeslange ikke tilsluttet.
Den automatiske filterrengøring kan
ikke slås fra
 Kontakt kundeservice.
Den automatiske filterrengøring kan
ikke slås til
 Kontakt kundeservice.
Kundeservice
Hvis fejlen ikke kan fjernes skal maski-
nen kontrolleres fra kundeservice.

Bortskaffelse

Når apparatet er udtjent, skal det bortskaf-
fes iht. de gældende bestemmelser.
ikke
I de enkelte lande gælder de af vore for-
handlere fastlagte garantibetingelser.
Eventuelle fejl på apparatet afhjælpes gra-
tis inden for garantien, såfremt fejlen kan til-
skrives en materiale- eller produktionsfejl.
Hvis De ønsker at gøre garantien gælden-
de, bedes De henvende Dem til Deres for-
handler eller nærmeste kundeservice med-
bringende kvittering for købet.
Tilbehør og reservedele
– Der må kun anvendes tilbehør og reser-
vedele, der er godkendt af producen-
ten. Originaltilbehør og -reservedele er
en garanti for, at maskinen kan fungere
sikkert og uden fejl.
– Et udvalg over de reservedele som bru-
ges meget ofte finder De i slutningen af
betjeningsvejledningen
– Yderligere informationen om reserve-
dele finder De under www.kaer-
cher.com i afsni "Service".
– 8
DA

Garanti

87

Advertisement

Table of Contents

   Related Content for Kärcher NT 55/1 Tact Te M

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: