Download  Print this page

Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual Page 240

Hide thumbs

Advertisement

Смяна на филтърна торбичка от
кече/торбичка за събиране
Затваряне на извода за всмукване
Фигура
 Затворете извода за всмукване, ви-
жте Мокро изсмукване.
Смяна на филтърната торбичка от
кече
Фигура
 Всмукателната глава да се освободи
и да се свали.
 Извадете филтърната торбичка от
кече назад.
 Сгънете затварящия шибър и затво-
рете плътно филтърната торбичка от
кече.
 Използваната филтърна торбичка от
кече отстранете като отпадък в не
пропускаща прах затворена торба,
съгласно законовите разпоредби.
 Поставете нова филтърна торбичка
от кече.
 Всмукателната глава да се постави и
да се блокира.
Смяна на торбичката за събиране
Фигура
 Всмукателната глава да се освободи
и да се свали.
 Издърпайте нагоре торбичката за съ-
биране.
 Издърпайте отвора на торбичката за
събиране назад през всмукателния
накрайник.
 Затворете торбичката за събиране
плътно с лентата за затваряне под
отвора.
 Свалете торбичката за събиране.
 Отстранете торбичката за събиране
като отпадък съгласно законовите
предписания.
 Поставете нова торбичка за събира-
не.
 Нахлузете торбичката за събиране
на резервоара.
 Всмукателната глава да се постави и
да се блокира.
240
Смяна на мембранния филтър
Фигура
 Всмукателната глава да се освободи
и да се свали.
 Отстранете мембранния филтър
 Издърпайте новия мембранен фил-
тър над ръба на резервоара.
 Всмукателната глава да се постави и
да се блокира.
Почистване на електродите
 Всмукателната глава да се освободи
и да се свали.
 Почистете електродите с четка.
 Всмукателната глава да се постави и
да се блокира.
Помощ при неизправности
ОПАСНОСТ
Преди всички дейности по уреда той да
се изключи и да се извади щепсела.
Указание: Ако възникне неизправност
(напр. счупване на филтъра), уредът
веднага трябва да се изключи. Преди
повторно пускане в действие трябва да
се отстрани неизправността.
Смукателната турбина не работи
 Проверете контакта и предпазителя
на електрозахранването.
 Проверете мрежовия кабел, мрежо-
вия щепсел, електродите и контакта
на уреда.
 Да се включи уредът.
Всмукващата турбина изключва
 Изпразнете резервоара.
Всмукващата турбина не потегля
отново след изпразване на
 Да се изключи уреда и да се изчака 5
секунди, след 5 секунди да се включи
отново.
 Почистете електродите и междинно-
то пространство на електродите с
четка.
– 8
BG
резервоара

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: