Download  Print this page

Scoaterea Din Uz; Garanţie; Accesorii şi Piese De Schimb; Declaraţie De Conformitate Ce Ro - Kärcher NT 55/1 Tact Te M Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Sistemul de curăţare automată a
filtrului nu poate fi oprit
 Luaţi legătura cu service-ul autorizat.
Sistemul de curăţare automată a
filtrului nu poate fi pornit
 Luaţi legătura cu service-ul autorizat.
Service autorizat
Dacă defecţiunea nu poate fi remediată,
aparatul trebuie dus la service pentru a
fi verificat.

Scoaterea din uz

La sfârşitul ciclului său de viaţă, aparatul
trebuie eliminat conform prevederilor lega-
le.
Garanţie
În fiecare ţară sunt valabile condiţiile de ga-
ranţie publicate de distribuitorul nostru din
ţara respectivă. Eventuale defecţiuni ale
acestui aparat, care survin în perioada de
garanţie şi care sunt rezultatul unor defecte
de fabricaţie sau de material, vor fi remedi-
ate gratuit. Pentru a putea beneficia de ga-
ranţie, prezentaţi-vă cu chitanţa de cumpă-
rare la magazin sau la cea mai apropiată
unitate de service autorizată.
Accesorii şi piese de schimb
– Vor fi utilizate numai accesorii şi piese
de schimb agreate de către producător.
Accesoriile originale şi piesele de
schimb originale constituie o garanţie a
faptului că utilajul va putea fi exploatat
în condiţii de siguranţă şi fără defecţi-
uni.
– O selecţie a pieselor de schimb utilizate
cel mai de se găseşte la sfârşitul in-
strucţiunilor de utilizare.
– Informaţii suplimentare despre piesele
de schimb găsiţi la www.kaercher.com,
în secţiunea Service.
Declaraţie de conformitate CE
Prin prezenta declarăm că aparatul desem-
nat mai jos corespunde cerinţelor funda-
mentale privind siguranţa în exploatare şi
sănătatea incluse în directivele CE aplica-
bile, datorită conceptului şi a modului de
construcţie pe care se bazează, în varianta
comercializată de noi. În cazul efectuării
unei modificări a aparatului care nu a fost
convenită cu noi, această declaraţie îşi
pierde valabilitatea.
Produs:
Tip:
Directive EG respectate:
2006/42/CE (+2009/127/CE)
2004/108/CE
2011/65/UE
Norme armonizate utilizate:
EN 55014–1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014–2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 60335–1
EN 60335–2–69
EN 61000–3–2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000–3–3: 2013
EN 62233: 2008
EN 50581
Norme de aplicare naţionale:
-
5.957-652
Semnatarii acţionează în numele şi prin îm-
puternicirea conducerii societăţii.
CEO
Însărcinat cu elaborarea documentaţiei:
S. Reiser
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2014/12/01
– 9
RO
Aspirator umed şi uscat
1.146-xxx
Head of Approbation
201

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: